Kalibrácia

Kalibrácia DAkkS - čo by ste mali vedieť

Optimalizácia výrobných procesov, zlepšovanie kvality výrobkov a zvyšovanie výkonu závodu neboli nikdy tak dôležité ako v dnešnom svete VUCA. Kalibrácia DAkkS je jedným z najdôležitejších kľúčov na dosiahnutie týchto cieľov. Zistite viac o kalibrácii DAkkS a jej výhodách!

Obsah

Čo je kalibrácia DAkkS?

Skratka DAkkS znamená Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, ktorá je zodpovedná za akreditáciu kalibračných laboratórií v Nemecku. Hovorové označenie "kalibrácia DAkkS" označuje kalibráciu, pri ktorej sa výsledky sledujú podľa národných noriem. Túto kalibráciu vykonáva akreditované kalibračné laboratórium. To znamená, že laboratórium pracuje podľa definovaných noriem kvality a je uznané DAkkS.

Podľa ktorých pokynov sa vykonáva kalibrácia DAkkS?

Kalibrácia je založená na medzinárodne uznávaných smerniciach pre kalibráciu, ako je napríklad smernica DKD-R 5-1 (nemecká kalibračná služba). Výsledky kalibrácie sú tak medzinárodne porovnateľné a zodpovedajú uznávaným normám. Zároveň je zaručená kvalita a nadväznosť kalibrácií.

Was ist der Unterschied zwischen DAkkS-Kalibrierung und DKD-Kalibrierung?

Vor 2010 wurde die Kalibrierung in Deutschland nach den Vorgaben des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD) durchgeführt. Mit der Gründung der DAkkS wurde dieser in die DAkkS integriert, sodass die DKD-Kalibrierung der heutigen DAkkS-Kalibrierung entspricht. Beide Begriffe werden häufig synonym verwendet.

Čo stanovuje norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018?

Norma DIN EN ISO/IEC 17025 špecifikuje požiadavky na skúšobné a kalibračné laboratóriá. Zahŕňa rôzne oblasti vrátane odborných znalostí zamestnancov, používania vhodných skúšobných a kalibračných metód, nadväznosti meraní na uznávané normy, kontroly neistôt merania, zabezpečenia kvality a monitorovania meracích zariadení. Stanovuje tiež požiadavky na podávanie správ o výsledkoch vrátane prezentácie neistôt merania a ďalších relevantných informácií.

Ako funguje kalibrácia DAkkS?

Kalibrácia DAkkS sa vykonáva podľa štandardizovaných kalibračných postupov. Najskôr sa preskúma alebo posúdi kalibračná schopnosť meracieho zariadenia, ktoré sa má kalibrovať. Potom sa vykoná kalibrácia pomocou vysoko presných referenčných etalónov. Namerané hodnoty sa porovnajú so známymi hodnotami referenčných etalónov a zdokumentujú sa.

Ako sú zdokumentované výsledky kalibrácie DAkkS?

Po dokončení kalibrácie DAkkS dostanú majitelia zariadenia kalibračný certifikát. Obsahuje podrobné informácie o kalibrovanom zariadení, vykonaných kalibráciách a výsledkoch kalibrácie. Certifikát o kalibrácii slúži ako dôkaz o kalibrácii, ktorý je sledovateľný podľa národných noriem a môže byť predložený v prípade auditov kvality alebo otázok zákazníkov.

Vzor kalibračného certifikátu DAkkS, strana 1

Vzor kalibračného certifikátu DAkkS, strana 1

Vzor kalibračného certifikátu DAkkS, strana 2

Vzor kalibračného certifikátu DAkkS, strana 2

Existujú rôzne kalibrácie DAkkS?

Požiadavky na kalibráciu DAkkS sa môžu líšiť v závislosti od meranej veličiny a meracieho zariadenia. Môžu sa líšiť aj v použitých kalibračných postupoch, referenčných štandardoch a neistotách merania. Preto sa odporúča vybrať si kalibračné laboratórium, ktoré sa špecializuje na príslušný typ zariadenia.

Ako často by sa mala vykonávať kalibrácia DAkkS?

Frekvencia kalibrácie DAkkS závisí od rôznych faktorov, ako sú požiadavky noriem, špecifikácie výrobcu a špecifické podmienky použitia meracieho zariadenia. Obdobie rekalibrácie určuje používateľ. Spravidla sa spočiatku odporúča každoročná rekalibrácia, aby sa zabezpečilo, že meracie zariadenia budú naďalej presne fungovať. Je dôležité, aby používateľ poznal históriu svojho meracieho zariadenia a v prípade potreby predĺžil alebo skrátil obdobie rekalibrácie, aby sa zabezpečilo, že meracie zariadenie bude spĺňať špecifikáciu zariadenia aj medzi obdobiami rekalibrácie.

Pre koho je kalibrácia DAkkS povinná?

V mnohých priemyselných odvetviach - napríklad v automobilovom priemysle, zdravotníctve alebo pri výrobe potravín - sú presné merania veľmi dôležité. Nesprávne meranie totiž môže viesť k problémom s kvalitou, bezpečnostným rizikám alebo právnym následkom. Kalibrácia v akreditovanom kalibračnom laboratóriu zaručuje, že meracie zariadenia spĺňajú platné normy a požiadavky, takže poskytujú presné výsledky. Ak norma alebo smernica vyžaduje "namerané hodnoty nadväzujúce na národné normy", kalibrácia DAkkS je vždy vhodnejšia, pretože kalibračný certifikát DAkkS sa na rozdiel od kalibrácie ISO už považuje za dôkaz.

Aké sú výhody kalibrácie DAkkS?

Dokonca aj spoločnosti, pre ktoré kalibrácia DAkkS nie je povinná, môžu využívať vysokú presnosť merania vďaka kalibrácii podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025. Takto môžu ľahšie dosiahnuť svoje interné a externé ciele kvality a spoľahlivejšie prejsť auditmi. Možno sa vyhnúť dodatočným nákladom na opakované audity a stiahnutia z trhu z dôvodu nízkej kvality.

Aký je rozdiel medzi kalibráciou DAkkS a kalibráciou ISO alebo továrenskou kalibráciou?

Okrem kalibrácie DAkkS, ktorá je na vrchole kalibračnej hierarchie, sú k dispozícii aj ďalšie kalibračné postupy:

Kalibrácia ISO

Kalibráciu ISO vykonávajú špecializované kalibračné laboratóriá v súlade s normami Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO). Požiadavky na systémy riadenia kvality a technické znalosti v kalibračných laboratóriách sú definované v norme ISO 9001. Tým sa zabezpečuje konzistentná kvalita a nadväznosť na tzv. pôvodnú normu. Ak kalibrácia DAkkS nie je bezpodmienečne nutná, nie je k dispozícii pre meranú veličinu alebo nie je požadovaná z cenových dôvodov, kalibrácia sa preto môže vykonať aj v súlade s normou ISO 9001. Certifikáty o kalibrácii však nemajú medzinárodnú platnosť.

Továrna kalibrácia

Továrnu kalibráciu alebo kalibráciu výrobcu vykonáva výrobca meracieho zariadenia. Zariadenie sa kalibruje pred dodaním zákazníkovi, aby sa zabezpečilo, že spĺňa stanovené špecifikácie. Výrobná kalibrácia sa môže použiť ako referenčný bod na kontrolu meraní zariadenia. Treba však poznamenať, že továrenská kalibrácia vo všeobecnosti neposkytuje rovnakú nadväznosť na normy a štandardy ako kalibrácia DAkkS.