Insert your alternative text
Vaše súkromie je naším záujmom

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie o tom, aké údaje spoločnosť JUMO Slovensko s. r. o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Slovensko (ďalej len JUMO Meranie a regulácia s. r. o. alebo "my") zhromažďuje a ako tieto údaje spracovávame.

Ďakujeme za Váš záujem o našu spoločnosť, ako aj o naše produkty a služby. Radi by sme zabezpečili, aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili bezpečne, a to aj s ohľadom na ochranu vašich osobných údajov. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne, v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov a striktne dodržiavame zásady ochrany osobných údajov. Dodržiavanie ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov je pre nás samozrejmosťou. Chceme, aby ste vedeli, aké údaje zhromažďujeme v danom čase a ako ich používame.

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje našich používateľov zhromažďujeme a používame len v rozsahu nevyhnutnom na prevádzku funkčnej webovej stránky a našich služieb. Osobné údaje našich používateľov sa zhromažďujú a používajú iba so súhlasom používateľa. Výnimka platí v prípadoch, keď z praktických dôvodov nie je možné získať predchádzajúci súhlas a spracovanie údajov je povolené zákonom.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Ak získame súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, potom čl. 6 odst. 1, lit. a) všeobecného nariadenia EÚ - všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) - slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov.

Článok. 6, odst. 1, lit. b) GDPR slúži ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov, nevyhnutných na plnenie zmluvy, ak je dotknutou osobou zmluvná strana. Platí to aj pre činnosti, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení a dojednaní.

Článok. článok 6 ods. 1, písm. c) GDPR slúži ako právny základ, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorú je naša spoločnosť povinná splniť.

Článok. článok 6 ods. 1, písm. d) GDPR slúži ako právny základ pre prípady, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

Článok. článok 6 ods. 1, písm. f) GDPR slúži ako právny základ spracúvania osobných údajov, ak je spracúvanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad prvým záujmom.

3. Vymazanie údajov a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby budú vymazané alebo zablokované hneď, ako pominie účel, na ktorý boli uložené. Údaje sa môžu uchovávať aj po uplynutí tejto doby, ak to predpokladá európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach, zákonoch alebo iných ustanoveniach, ktoré musí prevádzkovateľ dodržiavať a dodržiavať. Údaje budú zablokované alebo vymazané aj vtedy, ak uplynie predpísaná doba uchovávania v súlade s vyššie uvedenými normami, pokiaľ na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov.

Automaticky zhromažďované neosobné informácie

Na organizačné a technické účely sa počas používania našej webovej stránky ukladajú nasledujúce údaje:

 • Informácie o type a verzii použitého prehliadača,
 • operačný systém používateľa,
 • poskytovateľ internetových služieb užívateľa,
 • IP adresa používateľa,
 • dátum a čas prístupu,
 • webovú stránku, z ktorej systém používateľa pristupuje na našu webovú stránku,
 • webové stránky prístupné systémom používateľa prostredníctvom našej webovej stránky.

Tieto technické údaje vyhodnocujeme anonymne a výlučne na štatistické účely, aby sme webovú stránku neustále optimalizovali a urobili pre vás ešte atraktívnejšou. Dočasné uloženie IP adresy systémom je nevyhnutné na to, aby bolo možné otvoriť webovú stránku na počítači používateľa. IP adresa používateľa zostáva na tento účel uložená počas trvania relácie. Tieto informácie používame aj na odhaľovanie a dokumentovanie zneužití a predchádzanie takýmto pokusom.

Použitie cookies

Naša webová stránka používa súbory cookie. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači alebo prostredníctvom internetového prehliadača v počítačovom systéme používateľa. Ak používateľ navštívi webovú stránku, v operačnom systéme používateľa sa môže uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožňuje identifikovať prehliadač pri opätovnom prístupe na webovú stránku.

Súbory cookie používame na to, aby bola naša webová stránka užívateľsky prívetivejšia. Niektoré prvky našej webovej stránky to tiež vyžadujú, aby bolo možné identifikovať žiadajúci prehliadač po zmene stránky.

V súboroch cookie sa ukladajú a prenášajú nasledujúce údaje:

 • Zadané hľadané výrazy,
 • frekvencia zobrazení stránky,
 • používanie funkcií webových stránok.

Takto zhromaždené údaje o používateľoch sú technickými opatreniami pseudonymizované. Preto už nie je možné priradiť údaje používateľovi. Údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi používateľa.

Pri návšteve našej webovej stránky informuje používateľa informačný banner o používaní súborov cookie na analytické účely a odkazuje na tieto zásady ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti je tu aj poznámka o tom, ako zabrániť ukladaniu súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Účelom používania technicky nevyhnutných súborov cookie je uľahčiť používateľom používanie webovej stránky. Niektoré funkcie našej webovej stránky nie je možné poskytnúť bez použitia súborov cookie. Tieto funkcie vyžadujú, aby bol prehliadač po zmene stránky rozpoznaný.

Cookies potrebujeme pre nasledujúce aplikácie:

 • Kôš,
 • zapamätanie hľadaných výrazov.

Údaje používateľov zhromaždené technicky nevyhnutnými súbormi cookie sa nepoužívajú na vytváranie používateľských profilov. Používanie analytických súborov cookie (prehliadač, schopnosť skriptu Java, rozlíšenie obrazovky, použité koncové zariadenie, šírka pásma, umiestnenie) je za účelom zlepšenia kvality našej webovej stránky a jej obsahu. Analytické súbory cookie nám hovoria, ako sa webová stránka používa, a to nám umožňuje neustále optimalizovať našu ponuku.

Súbory cookie sa ukladajú v počítači používateľa a prenášajú sa na našu webovú stránku. Vy ako používateľ máte preto tiež plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Prenos súborov cookie môžete zakázať alebo obmedziť zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. To sa dá urobiť aj automaticky. Ak sú súbory cookie pre našu webovú stránku zakázané, je možné, že už nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

Zabezpečenie

Prijali sme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Všetci naši zamestnanci a všetky tretie strany, ktoré sa podieľajú na spracovaní údajov, sú povinní dodržiavať české zákony a predpisy o ochrane údajov (GDPR) a zaobchádzať s osobnými údajmi dôverne. Pri zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov sa informácie prenášajú v šifrovanej forme, aby sa zabránilo zneužitiu údajov tretími stranami. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prehodnocujeme v súlade s technologickým vývojom. Bezpečné dátové pripojenie (https) používame aj na prenos údajov v obchodnej oblasti na našich webových stránkach.

Kontaktný formulár

Na našej webovej stránke je niekoľko kontaktných formulárov, ktoré umožňujú používateľovi kontaktovať nás elektronicky. Ak si používateľ zvolí túto možnosť kontaktu, údaje zadané v kontaktnom formulári sa nám prenesú a uložia. Tieto údaje zahŕňajú:

 • Téma,
 • meno,
 • firma/spoločnosť,
 • ulica,
 • PSČ,
 • mesto/miesto,
 • e-mail,
 • telefónne číslo,
 • pracovná funkcia/pozícia,
 • vaša správa.

Po odoslaní správy sa uložia aj nasledujúce údaje:

 • Dátum a čas odoslania.

Získame tak váš súhlas so spracovaním údajov na účely vykonania procesu odosielania s odkazom na tieto zásady ochrany osobných údajov. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na webovej stránke. V tomto prípade sa ukladajú osobné údaje používateľa prenášané e-mailom. Údaje zhromaždené v tejto súvislosti sa neposkytujú tretím stranám. Údaje sa používajú výlučne na spracovanie konverzácie/komunikácie.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 odst. 1, lit. a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas. Právnym základom pre spracovanie údajov prenášaných v priebehu odosielania e-mailu je čl. 6 odst. 1, lit. f) GDPR. Ak je účelom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom spracúvania je čl. 6 odst. 1, lit. b) GDPR.

Osobné údaje zo vstupnej masky formulára sú spracovávané len za účelom vybavenia žiadosti o kontakt. V prípade žiadosti o kontakt e-mailom vzniká aj nevyhnutný oprávnený záujem na spracovaní údajov. Ďalšie osobné údaje spracúvané počas odosielania slúžia na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti nášho systému informačných technológií.

Údaje sa vymažú hneď, ako ich potreba prestane byť potrebná na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané.

Užívateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ak nás používateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek namietať proti ukladaniu svojich osobných údajov. V takýchto prípadoch komunikácia nemôže pokračovať. Používateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom, telefonicky, faxom alebo listom. V takom prípade budú všetky osobné údaje uložené počas procesu kontaktovania vymazané.

Potvrdenie kontaktných/zákazníckych informácií

V dôsledku kontaktovania nás prostredníctvom kontaktného formulára na internete, e-mailom alebo osobne (návšteva, telefonát, návšteva veľtrhu), počas ktorého sú uložené Vaše osobné údaje, ktoré ste nám odovzdali, vám zašleme odpoveď na kontakt. V tejto súvislosti nebudú údaje poskytnuté tretím stranám. Údaje sa používajú výlučne na spracovanie konverzácií/komunikácie. Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Užívateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ak nás používateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek namietať proti ukladaniu svojich osobných údajov. V takýchto prípadoch komunikácia nemôže pokračovať. Používateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom, telefonicky, faxom alebo listom. V takom prípade budú všetky osobné údaje uložené počas procesu kontaktovania vymazané.

Webináre

Webináre umožňujú komunikáciu medzi nami a skupinou ľudí, ktorí sa online zaregistrujú na digitálnu konferenciu, aby získali informácie. Pri registrácii na webinár sú na podporu procesu potrebné nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • pohlavie,
 • e-mailová adresa,
 • spoločnosť.

Na účely webinárov využíva JUMO službu GoToWebinar od spoločnosti Citrix, centrála spoločnosti Citrix, 4988 Great Parkway, Santa Clara, CA 95054, USA. Spoločnosť Citrix je zodpovedná za poskytovanie tejto služby a spracovanie údajov v tejto súvislosti. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Citrix nájdete tu: https://www.citrix.com/about/legal/privacy/.

Váš e-mail, priezvisko a meno pošleme spoločnosti Citrix ako súčasť webinára špecifického pre objednávku/aplikáciu. Po webinári sa agregované štatistické údaje odošlú JUMO. Ak ste počas webinára položili otázku, dostaneme aj informácie súvisiace s otázkou, ktorú ste položili, ako je vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť po webinári. Sme výhradne zodpovední za údaje, ktoré uložíme ako súčasť tohto procesu.

Po registrácii na účasť na webinári dostanete e-mailom viac informácií a pripomenutí o webinári pred a po ňom.

Audio a video konferencie

Spracovanie údajov

Spolu s ďalšími metódami používame na komunikáciu so zákazníkmi konferenčné nástroje. Nástroje, ktoré používame, sú podrobnejšie uvedené nižšie. Keď s nami komunikujete prostredníctvom audiokonferencie alebo videokonferencie prostredníctvom internetu, vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame my, ako aj poskytovateľ konferenčného nástroja.

Konferenčný nástroj pritom zhromažďuje všetky údaje, ktoré poskytnete/zadáte na používanie tohto nástroja (e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo). Okrem toho konferenčný nástroj zaznamenáva trvanie konferencie, čas začiatku a konca účasti na konferencii, počet účastníkov a ďalšie "kontextuálne" informácie súvisiace s komunikačným procesom (metadáta).

Poskytovateľ nástroja tiež spracováva všetky technické údaje potrebné na spracovanie online komunikácie. Patria sem okrem iného adresy IP, adresy MAC, ID zariadenia, typ zariadenia, typ a verzia operačného systému, verzia klienta, typ kamery, mikrofón alebo reproduktor a typ pripojenia.

Všetok obsah, ktorý sa vymieňa, nahráva alebo inak sprístupňuje v rámci nástroja, je uložený aj na serveroch poskytovateľov nástrojov. Takýto obsah konkrétne zahŕňa cloudové nahrávky, chat/okamžité správy, hlasové správy, nahraté fotografie a videá, súbory, tabule a ďalšie informácie, ktoré boli zdieľané počas používania služby.

Upozorňujeme, že nemáme plnú kontrolu nad spracovaním údajov použitých nástrojov. Naše možnosti sú do značnej miery determinované firemnou politikou príslušného poskytovateľa. Ďalšie informácie o spracovaní údajov konferenčnými nástrojmi nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov príslušných použitých nástrojov, ktorých zoznam je uvedený nižšie.

Účel a právny základ

Konferenčné nástroje sa používajú na komunikáciu s budúcimi a/alebo existujúcimi zmluvnými partnermi a/alebo na ponúkanie určitých služieb našim zákazníkom (čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. b GDPR). Okrem toho používanie týchto nástrojov slúži na zjednodušenie a zrýchlenie komunikácie s nami alebo našou spoločnosťou všeobecne (oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ak bol súhlas získaný, na jeho základe sa použijú príslušné nástroje; Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Doba uchovávania

Údaje, ktoré zhromažďujeme priamo prostredníctvom videokonferenčných a audiokonferenčných nástrojov, sa z našich systémov vymažú hneď, ako požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ich ukladaním alebo ak pominie účel ukladania údajov. Uložené súbory cookie zostanú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete. Povinné zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Nemáme žiadny vplyv na dobu uchovávania vašich údajov, počas ktorých ich prevádzkovatelia konferenčných nástrojov uchovávajú pre vlastné účely. Podrobnosti vám poskytnú priamo prevádzkovatelia konferenčných nástrojov.

Informace o prenose údajov do USA

Používame online konferenčné nástroje od spoločností so sídlom v USA. Keď používate tieto nástroje, vaše osobné údaje môžu byť prenesené na servery príslušných spoločností v USA. Chceli by sme zdôrazniť, že USA nie sú bezpečnou treťou krajinou v zmysle zákona EÚ o ochrane údajov. Americké spoločnosti sú povinné odovzdať osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste ako dotknutá osoba mohli podniknúť právne kroky. Preto nemožno vylúčiť, že americké orgány (napr. spravodajské služby) môžu spracovávať, vyhodnocovať a trvalo uchovávať vaše údaje, ktoré sa nachádzajú na serveroch USA, na účely sledovania. Na tieto spracovateľské činnosti nemáme žiadny vplyv.

Na audiokonferencie a videokonferencie v súčasnosti používame nasledujúce produkty:

Informácie o ochrane údajov pre telefonické schôdze online Konferencie a webináre prostredníctvom služby Microsoft Teams

Newslettery

Môžete sa prihlásiť na odber nášho bezplatného bulletinu na našej webovej stránke. Keď sa zaregistrujete na odber bulletinu, prenesú sa nám údaje zo vstupnej masky.

Počas procesu registrácie sa zhromažďujú aj tieto údaje:

 • IP adresa pristupujúceho počítača,
 • Dátum a čas registrácie
 • témy, na ktoré budete dostávať informačné bulletiny.

Získame Váš súhlas so spracovaním údajov v rámci registračného procesu s odkazom na tieto zásady ochrany osobných údajov. V súvislosti so spracovaním údajov na zasielanie informačných bulletinov nebudú údaje poskytnuté tretím stranám. Údaje sa používajú výlučne na zasielanie informačných bulletinov. Účelom získania e-mailovej adresy je zasielanie informačného bulletinu. Zhromažďovanie ďalších osobných údajov v rámci procesu registrácie slúži na zabránenie zneužitia služieb alebo e-mailovej adresy.

Doba uchovávania

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. E-mailová adresa používateľa a údaje zhromaždené v rámci dvojitého prihlásenia (IP adresa, dátum a čas registrácie) sa preto uchovávajú počas trvania aktívneho prihlásenia na odber bulletinu. Ostatné osobné údaje zhromaždené počas procesu registrácie budú vo všeobecnosti vymazané po siedmich dňoch.

Prihlásenie na odber noviniek môže používateľ kedykoľvek zrušiť. Preto je odkaz na túto funkciu k dispozícii na každom bulletine.

To Vám tiež umožňuje odvolať váš súhlas s ukladaním vašich osobných údajov, ktoré nám boli odovzdané počas procesu registrácie.

 JUMO Cloud

Pri používaní JUMO Cloud sú osobné údaje používateľov spracovávané v súlade s nasledujúcou zmluvou o spracovaní objednávky "-podľa článku 28 európskeho nariadenia o ochrane údajov-".

JUMO Cloud – zmluva Spracúvanie podľa článku 28 GDPR

Virtuálne online udalosti

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa virtuálnych online podujatí. Na tento účel využívame služby a platformu 6Connex. Na registráciu a účasť na takýchto podujatiach sa zhromažďujú, spracúvajú a uchovávajú tieto osobné údaje:

 • titul, meno, priezvisko, spoločnosť, pozícia, odvetvie, krajina, PSČ, e-mailová adresa.

Okrem toho je možné voliteľne zadať nasledujúce údaje: Ako ste sa dozvedeli o udalosti a svoju profilovú fotku.

Vaše osobné údaje sú uložené výlučne v dátových centrách nachádzajúcich sa v Nemecku alebo Európe. Doba skladovania je jeden rok. Na spracovanie a používanie osobných údajov na marketingové a predajné účely, ako aj na použitie vašej e-mailovej adresy v chatovacej miestnosti bude váš súhlas získaný pri registrácii a bude poskytnutý odkaz na toto vyhlásenie o ochrane údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Účastníci takýchto podujatí môžu využiť funkciu chatu. Táto funkcia je účastníkom k dispozícii aj medzi sebou. Okrem toho majú účastníci možnosť využiť funkciu videorozhovoru / videokonferencie spoločnosti Wonder. Nástroj nie je integrovaný do platformy 6Connex a medzi systémami nedochádza k výmene údajov. Na používanie nástroja nie je potrebná žiadna registrácia, musí sa zvoliť iba meno alebo prezývka a je povolený prístup ku kamere a mikrofónu.

Na analytické a štatistické účely sa vaše údaje o používaní zhromažďujú a spracúvajú počas virtuálnych online udalostí. Tieto funkcie používame, pretože máme oprávnený záujem na cielenej reklame. Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je čl. 6 odst. 1, lit. a) ak sú splnené podmienky, uplatňuje sa článok 6 písm. a) GDPR. b) GDPR.

Používánie doplnkov Facebooku

V rámci našej webovej stránky používame doplnky sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy sú identifikovateľné jedným z log Facebooku (biele "f" na modrej dlaždici, tlačidlo "páči sa mi to" alebo symbol "palec hore") alebo označené frázou "Facebook social plugin". Zoznam a vzhľad zásuvných modulov sociálnych sietí Facebook si môžete pozrieť tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins .

Ak navštívite webovú stránku obsahujúcu jeden z týchto doplnkov, váš prehliadač zvyčajne otvorí priame spojenie so servermi Facebooku a prenáša údaje na Facebook na uloženie na serveroch. Deje sa tak bez vášho súhlasu a nevyžaduje, aby ste klikli na žiadne tlačidlo. Obsah pluginu sa prenáša priamo do vášho prehliadača z Facebooku a odtiaľ je webová stránka integrovaná. Z tohto dôvodu nemáme žiadny vplyv na rozsah, v akom Facebook zhromažďuje údaje pomocou tohto pluginu. http://www.facebook.com/help/?faq=17512

Aktiváciou a integráciou pluginov je Facebook informovaný o tom, že ste vstúpili na príslušnú stránku našej webovej stránky. Ak ste prihlásení na Facebooku, Facebook môže priradiť návštevu k vášmu účtu na Facebooku. Ak interagujete so zásuvnými modulmi, napr. ak kliknete na tlačidlo "Páči sa mi to" alebo pošlete komentár, príslušné informácie sa odošlú priamo na Facebook vo vašom prehliadači a tam sa uložia. Ak nemáte účet na Facebooku, Facebook môže stále prijímať a ukladať vašu IP adresu. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, aby ste sa dozvedeli o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ďalšom spracovaní a používaní spoločnosťou Facebook, ako aj o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia: http://www.facebook.com/policy.php

Ak máte účet na Facebooku, ale nechcete, aby Facebook zhromažďoval údaje o vás prostredníctvom našej webovej stránky a prepojil tieto údaje s vašimi uloženými údajmi o účte na Facebooku, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku.

Používánie Twitteru

Táto stránka používa tlačidlá Twitter. Tieto tlačidlá poskytuje spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Môžu byť identifikované výrazmi ako "Twitter" alebo "Follow" spolu so štylizovaným modrým vtákom. Pomocou týchto tlačidiel je možné zdieľať článok alebo jednu z našich stránok prostredníctvom Twitteru alebo sledovať poskytovateľa na Twitteri. Ak používateľ navštívi stránku na tejto webovej stránke, ktorá má jedno z týchto tlačidiel, jeho prehliadač otvorí priame spojenie so servermi Twitter. Obsah tlačidiel Twitter sa prenáša priamo z Twitteru do prehliadača používateľa. Z tohto dôvodu poskytovateľ nemá žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť Twitter zhromažďuje pomocou tohto zásuvného modulu, a chce vás informovať o úrovni svojich vedomostí podľa údajov spoločnosti Twitter. Preto sa pri použití tohto tlačidla prenáša iba IP adresa používateľa a adresa URL príslušnej webovej stránky, ale iba na účely zobrazenia tlačidla. Ďalšie informácie o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavenia ochrany osobných údajov na Twitteri môžete zmeniť v nastaveniach účtu na:

http://twitter.com/account/settings.

Používánie Instagramu

Naše stránky obsahujú funkcie Instagramu. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu Instagram, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky so svojím profilom na Instagrame kliknutím na tlačidlo Instagram. To umožňuje Instagramu priradiť vašu návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ tejto webovej stránky nedostávame informácie o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich spoločnosť Instagram používa. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram na adrese: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Používánie LinkedInu

Naša webová stránka využíva funkcie siete LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Zakaždým, keď navštívite niektorú z našich stránok, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, otvorí sa spojenie so servermi LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn je informovaná o tom, že ste navštívili našu webovú stránku zo svojej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlo "Odporučiť" LinkedIn a ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn, spoločnosť LinkedIn môže priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vám a vášmu používateľskému účtu. Radi by sme zdôraznili, že ako poskytovateľ tejto webovej stránky nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich spoločnosť LinkedIn používa. Viac informácií o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Používánie Xingu

Naša webová stránka využíva funkcie siete XING. Poskytovateľom je XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Zakaždým, keď navštívite niektorú z našich stránok, ktorá obsahuje funkcie XING, vytvorí sa spojenie so servermi XING. Podľa nášho najlepšieho vedomia sa osobné údaje neukladajú. Najmä sa neukladajú žiadne adresy IP ani sa nevyhodnocuje správanie pri používaní. Ďalšie informácie o ochrane údajov a tlačidlo XING Share nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Používánie YouTube

Naša webová stránka používa doplnky YouTube, Google. Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok s doplnkom YouTube, otvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, YouTube vám umožňuje priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete v pravidlách ochrany súkromia služby YouTube na adrese: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy

Sledovanie webu – Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Služba Google Analytics používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, aby umožnili analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Účel údajov

 • Marketing,
 • reklama,
 • webová analýza.

Použité technológie

 • Cookies,
 • pixel-tags.

Atribúty údajov

 • IP adresa (anonymizovaná),
 • informácie o prehliadači (typ prehliadača, odkazujúce/výstupné stránky, súbory zobrazené na našej webovej stránke, operačný systém, dátum/čas a/alebo údaje o postupnosti kliknutí);
 • údaje o používaní (zobrazenia, kliknutia).

zhromáždené údaje

Tento zoznam obsahuje všetky (osobné) údaje zhromaždené prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

 • IP adresa,
 • dátum a čas návštevy,
 • údaje o používaní,
 • kliknúť na cestu,
 • aktualizácie aplikácií,
 • informácie o prehliadači,
 • informácie o zariadení,
 • podpora JavaScriptu,
 • navštívené stránky,
 • URL adresa sprostredkovateľa,
 • stiahnuť,
 • flash verzia,
 • informácie o polohe,
 • nákupné aktivity,
 • interakcia s widgetmi.

Doplnok prehliadača

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť konfiguráciou príslušných nastavení v softvéri prehliadača; Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a v spracovaní týchto údajov stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Námietka proti zhromažďovaniu údajov

Kliknutím na nasledujúci odkaz môžete zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala vaše údaje. Nastaví sa súbor opt-out cookie, aby sa zabránilo zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: deaktivovať službu Google Analytics.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics zaobchádza s údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Spracovánie údajov objednávky

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o objednávkach a pri používaní služby Google Analytics plne implementujeme prísne požiadavky orgánov na ochranu údajov.

Sledovanie webu – Google Analytics 4

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Google Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Služba Google Analytics používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, aby umožnili analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Účel údajov

 • Marketing,
 • webová analýza.

Použité technológie

 • Cookies,
 • pixel-tags,
 • tracking-code.

Atribúty údajov

 • IP adresa (anonymizovaná),
 • informácie o prehliadači (typ prehliadača, odkazujúce/výstupné stránky, súbory zobrazené na našej webovej stránke, operačný systém, dátum/čas a/alebo údaje o postupnosti kliknutí);
 • údaje o používaní (zobrazenia, kliknutia).

Zhromaždené údaje

Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby.

 • Údaje o účte,
 • anonymizovaná IP adresa,
 • miera okamžitých odchodov,
 • informácie o prehliadači,
 • klik cesta,
 • dátum a čas návštevy,
 • informácie o zariadení,
 • stiahnuť,
 • dĺžka návštevy,
 • informácie o polohe,
 • poskytovateľ internetových služieb,
 • pohyby myši,
 • rozlíšenie obrazovky,
 • údaje o správaní,
 • URL adresa sprostredkovateľa
 • aktualizácie aplikácií.

Právny základ

Nižšie je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. 1 s 1 lit. GDPR

Miesto spracovania

Európska únia

Doba uchovávania

Doba uchovávania je doba, počas ktorej sú zhromaždené údaje uložené na účely spracovania. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

 • Klient si môže zvoliť, ako dlho bude Google Analytics uchovávať údaje. Maximálna doba uchovávania je 26 mesiacov.

Prevod údajov do tretích krajín

Táto služba môže prenášať zhromaždené údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje mimo EÚ/EHP a do krajiny bez požadovaných noriem ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované orgánmi USA na účely kontroly a sledovania, prípadne bez právnych dôvodov. Nižšie nájdete zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Môže to byť z rôznych dôvodov, ako je skladovanie alebo spracovanie.

 • Spojené štáty americké,
 • Singapur,
 • Tchaj-wan,
 • Chile.

Príjemcovia údajov

 • Google Ireland Limited,
 • Google LLC,
 • Alphabet Inc.

Zodpovedná osoba spracovateľskej spoločnosti

Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby spracovateľskej spoločnosti

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Kliknutím sem zobrazíte zásady ochrany osobných údajov

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknutím sem zobrazíte Zásady používania súborov cookie

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknutím sem sa odhlásite z tohto procesora vo všetkých doménach

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Doplnok prehliadača

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť konfiguráciou príslušných nastavení v softvéri prehliadača; Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a v spracovaní týchto údajov stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Námietka proti zhromažďovaniu údajov

Kliknutím na nasledujúci odkaz môžete zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala vaše údaje. Nastaví sa súbor opt-out cookie, aby sa zabránilo zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: deaktivovať službu Google Analytics. Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics zaobchádza s údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Spracovanie údajov objednávky

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o objednávkach a plne dodržiavame prísne požiadavky úradu na ochranu údajov na používanie služby Google Analytics

Google Tag Manager

Ide o systém správy značiek na správu značiek JavaScript a HTML, ktorý sa používa na implementáciu nástrojov na sledovanie a analýzu.

Spracovateľská spoločnosť

Google Ireland Limited

Budova Google Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko

Účely údajov

 • Správa značiek webových stránok

Zhromáždené údaje

Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom alebo prostredníctvom používania tejto služby.

Nespracúvajú sa žiadne osobné údaje. Správca značiek je doména bez súborov cookie a neregistruje žiadne osobné údaje. Správca značiek Google však môže spustiť ďalšie značky, ktoré môžu zaznamenávať údaje.

 • Nezhromažďovali sa žiadne údaje

Zodpovedná osoba spracovateľskej spoločnosti

Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby spracovateľskej spoločnosti.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=cs

Ďalšie informácie a možnosť odhlásenia

Kliknutím sem sa odhlásite z tohto procesora vo všetkých doménach

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov

https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Sledovanie konverzií Google Ads

Toto je služba sledovania konverzií. Táto služba zaznamenáva, čo sa stane po kliknutí na reklamu umiestnenú nami prostredníctvom služby Google Ads, keď používatelia následne navštívia webovú stránku. Pri konverziách meriame, či používatelia po kliknutí na nami umiestnenú reklamu cez Google Ads vykonajú určitú nami zadanú akciu na webe (napr. či sú objednané služby). To umožňuje používateľovi sledovať, ktoré kľúčové slová, reklamy, reklamné skupiny alebo kampane vedú k požadovanej interakcii používateľov.

Sprostredkujúca spoločnosť

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko

Zodpovedná osoba alebo sprostredkujúca spoločnosť

Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Účely údajov

 • Conversion Tracking
 • Analytika
 • Meranie úspešnosti marketingových kampaní

Použité technológie

 • Cookies
 • Sledovací pixel
 • Sledovací kód

Zhromaždené údaje

Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

 • Jazyk prehliadača
 • Typ prehliadača
 • Kliknuté reklamy
 • ID súboru cookie
 • Dátum a čas návštevy
 • IP adresa
 • URL sprostredkovateľa
 • Webová požiadavka
 • Správanie používateľa

Právny základ

Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

 • Článok 6 ods. 1 odd. 1 písm. a GDPR

Miesto spracovania

Toto je primárne miesto, kde sa spracúvajú zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, ste informovaní osobitne.

 • Európska únia

Obdobie uchovávania

Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

 • Údaje budú odstránené, akonáhle už nebudú potrebné na účely spracovania.

Prenos do tretích krajín

Táto služba môže odovzdávať zhromaždené údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje do krajiny bez požadovaných noriem ochrany údajov. Nižšie nájdete zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Ak potrebujete ďalšie informácie o bezpečnostných opatreniach, prečítajte si zásady poskytovateľa v oblasti ochrany osobných údajov alebo sa obráťte priamo na poskytovateľa.

 • Singapur
 • Taiwan
 • Čile
 • Spojené štáty americké

Príjemcovia údajov

Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

 • Google Ireland Limited, Google LLC, Alphabet Inc

Ďalšie informácie a odhlásenie

Kliknite tu a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa údajov
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknutím tu odvoláte svoj súhlas pre tohto sprostredkovateľa vo všetkých doménach
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informácie o úložisku

Nižšie môžte vidieť najdlhšiu možnú dobu uloženia v zariadení, ktorá je nastavená pri použití metódy ukladania súborov cookie a prípadných ďalších použitých metód.

 • Maximálny vek ukladania súborov cookie: 1 rok
 • Ukladanie bez súborov cookie: nie

Remarketing reklám Google Ads

Toto je remarketingová služba. Pomocou remarketingu môže používateľ zobrazovať reklamy používateľom webových stránok na základe ich záujmov na iných webových stránkach v rámci Reklamnej siete Google (napr. vo Vyhľadávaní Google alebo na YouTube). Na tento účel sa analyzujú interakcie používateľov, napr. o produktoch a službách, o ktoré má používateľ záujem. To umožňuje používateľovi zobrazovať cielenú reklamu na iných webových stránkach aj po návšteve webovej stránky.

Sprostredkujúca spoločnosť

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Zodpovedná osoba alebo sprostredkujúca spoločnosť

Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby sprostredkujúcej spoločnosti.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Účely údajov

 • Remarketing
 • Reklama
 • Sledovanie akcií používateľov

Použité technológie

 • Cookies

Zhromaždené údaje

Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby alebo prostredníctvom nej.

 • Trvanie návštevy
 • IP adresa
 • Navštívené stránky
 • Obsah, o ktorý má používateľ záujem
 • Používanie webových stránok
 • URL sprostredkovateľa
 • Reklamný identifikátor
 • Dátum a čas návštevy
 • Informácie o zariadení
 • Informácie o prehliadači

Právny základ

Ďalej je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

 • Článok 6 ods. 1 odd. 1 písm. a GDPR

Miesto spracovania

Toto je primárne miesto, kde sa spracúvajú zhromažďujú údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, ste informovaní osobitne.

 • Európska únia

Obdobie uchovávania

Obdobie uchovávania je časové obdobie, počas ktorého sa zhromaždené údaje ukladajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať, akonáhle už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

 • Údaje budú odstránené, akonáhle už nebudú potrebné na účely spracovania.

Prenos do tretích krajín

Táto služba môže odovzdávať zhromaždené údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje do krajiny bez požadovaných noriem ochrany údajov. Nižšie nájdete zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Ak potrebujete ďalšie informácie o bezpečnostných opatreniach, prečítajte si zásady poskytovateľa v oblasti ochrany osobných údajov alebo sa obráťte priamo na poskytovateľa.

 • Singapur
 • Taiwan
 • Čile
 • Spojené štáty americké

Príjemcovia údajov

Ďalej sú uvedení príjemcovia zhromaždených údajov.

 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.

Ďalšie informácie a odhlásenie

Kliknite tu a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa údajov
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tu a prečítajte si zásady súborov cookie sprostredkovateľa údajov
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Informácie o úložisku

Nižšie môžte vidieť najdlhšiu možnú dobu uloženia v zariadení, ktorá je nastavená pri použití metódy ukladania súborov cookie a prípadných ďalších použitých metód.

 • Maximálny vek ukladania súborov cookie: 1 rok
 • Ukladanie bez súborov cookie: nie

Google reCAPTCHA

Táto služba chráni webové stránky pred robotmi. Táto služba zhromažďuje a analyzuje interakcie používateľa na webových stránkach a vytvára skóre, ktoré naznačuje podozrivé správanie používateľa.

Spracovateľská spoločnosť

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko

Účely údajov

Tento zoznam predstavuje účely zhromažďovania a spracovania údajov:

 • Ochrana pred robotmi,
 • analytics.

Použité technologie

 • JavaScript

Zhromáždené údaje

Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom alebo prostredníctvom používania tejto služby.

 • Rozlíšenie obrazovky,
 • dátum a čas návštevy,
 • IP adresa,
 • jazyk prehliadača,
 • správanie návštevníkov webových stránok,
 • CSS informácie,
 • odpovede na pole otázok na webovej lokalite,
 • pohyby myši.

Právny základ

Nižšie je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. 1 s 1 písm. a GDPR

Miesto spracovania

Európska únia

Doba uchovávania

Doba uchovávania je doba, počas ktorej sú zhromaždené údaje uložené na účely spracovania. Údaje musia byť vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na uvedené účely spracovania.

 • Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na účely spracovania.

Príjemcovia dát

 • Google Ireland Limited,
 • Google LLC,
 • Alphabet Inc.

Zodpovedná osoba spracovateľskej spoločnosti

Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby spracovateľskej spoločnosti.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=cs

Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov

https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Kliknite sem a prečítajte si zásady používania súborov cookie spracovateľa údajov

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Platforma na správu súhlasu Usercentrics

Toto je služba správy súhlasu.

Spracovateľská spoločnosť

Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mníchov, Nemecko

Účely údajov

 • Dodržiavanie zákonných povinností;
 • ukladanie súhlasu.

Použité technológie

 • Akceptácia cookie,
 • miestne úložisko.

Atribúty údajov

 • Súhlas „Ano“ alebo „Nie“,
 • údaje súboru protokolu (IP (anonymné)).

Zhromaždené dáta

Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom alebo prostredníctvom používania tejto služby.

 • Dátum a čas návštevy,
 • informácie o zariadení,
 • informácie o prehliadači,
 • anonymizovaná IP adresa,
 • podrobnosti o registrácii a odhlásení.

Právny základ

Ďalej právny základ spracúvania osobných údajov vyžaduje čl. 6 ods. I 1 GDPR, kde je to uvedené.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. 1 s. 1, písm. c GDPR

Miesto spracovania

Európska únia

Doba uchovávania

Osvedčenie o odvolaní predtým udeleného súhlasu sa bude uchovávať po dobu troch rokov. Na jednej strane úložisko podlieha našej zodpovednosti podľa čl. 5 odst. 1, odst. 2, GDPR. To vás zaväzuje dodržiavať spracovanie osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Na druhej strane trojročný vklad v rámci bežnej premlčacej lehoty podľa § 195 BGB. Táto premlčacia lehota začína plynúť na konci roka, v ktorom nárok vznikol (§ 199). BGB). Trojročná premlčacia lehota tak začína plynúť od konca 31. decembra a končí o tri roky neskôr, 12. decembra o 31.12 hod.

Príjemcovia údajov

 • Usercentrics GmbH

Poverená osoba spracovateľskej spoločnosti

Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby spracovateľskej spoločnosti.

datenschutz@usercentrics.com

Ďalšie informácie a možnosť odhlásenia

Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov

https://usercentrics.com/privacy-policy/

Mautic open-source projekt automatizácie marketingu

Je to open-source služba na automatizáciu online marketingových úloh.

Spracovateľská spoločnosť

Acquia Inc.53 State Street, 10th Floor Boston, Massachusetts 02109, Spojené štáty americké

Účely dát

 • Monitorovanie,
 • analytika,
 • marketing.

Použité technológie

 • Cookies,
 • JavaScript,
 • web-beacons.

Zhromáždené údaje

Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom alebo prostredníctvom používania tejto služby.

 • Informácie o prehliadači
 • údaje používateľa,
 • dátum a čas návštevy,
 • správanie návštevníkov webových stránok,
 • demografické a geografické informácie,
 • informácie o zariadení a operačnom systéme,
 • poskytovateľ internetových služieb,
 • IP adresa,
 • navštívené stránky,
 • URL adresa sprostredkovateľa,
 • kliknúť na cestu,
 • stiahnuť,
 • kliknutie.

Právny základ

V nasledujúcom texte je uvedený právny základ spracúvania osobných údajov vyžadovaný článkom 6 ods. 1 GDPR.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. 1 s 1 písm. a. GDPR

Miesto spracovania

Európska únia

Doba uchovávania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na účely spracovania.

Príjemcovia údajov

 • Acquia Inc.,
 • Mautic org.

Poverená osoba spracovateľskej spoločnosti

Nižšie nájdete e-mailovú adresu zodpovednej osoby spracovateľskej spoločnosti.

privacy@acquia.com

Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov:

https://www.mautic.org/privacy-policy

Všeobecná poznámka o externých odkazoch

Ak je to potrebné na informačné účely, na našich webových stránkach nájdete externé odkazy na webové stránky tretích strán, ako sú videá YouTube, mapový materiál z Máp Google, informačné kanály RSS alebo obrázky z iných webových stránok. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom alebo prezentáciou externých stránok prevádzkovaných tretími stranami. Obsah týchto zásad ochrany osobných údajov sa tam nemusí uplatňovať. Preto sa uistite, že ste si vedomí zásad ochrany osobných údajov poskytnutých príslušným poskytovateľom. Spoločnosť JUMO nezodpovedá za tieto webové stránky ani za ich obsah.

Práva dotknutej osoby

Pokiaľ sa spracúvajú vaše osobné údaje, podliehate GDPR a voči prevádzkovateľovi máte nasledujúce práva:

1.        Právo na informácie

Môžete požiadať prevádzkovateľa o potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie.

Ak k takémuto spracovaniu došlo, môžete od prevádzkovateľa požadovať nasledujúce informácie:

(1) účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;

2. kategórie spracúvaných osobných údajov;

(3) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje o vás;

(4) predpokladaná doba uchovávania vašich osobných údajov alebo, ak nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá na určenie doby uchovávania;

(5) existencia práva na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, práva na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom údajov alebo práva namietať proti takémuto spracovaniu;

6. existencia práva podať opravný prostriedok dozornému orgánu;

7. všetky dostupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby;

(8) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 GDPR. 4 a <> GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o príslušnej logike, rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracúvania na dotknutú osobu.

Máte právo požadovať informácie o tom, či sa vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požiadať o informácie o príslušných zárukách v súlade s článkom 46 GDPR v súvislosti s prenosom údajov.

2.          Právo na opravu

Máte právo na opravu a/alebo doplnenie voči správcovi údajov, ak sú osobné údaje, ktoré sa vás spracúvajú, nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ ho musí bezodkladne opraviť.

3.          Právo na obmedzenie spracovania

O obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požiadať za nasledujúcich okolností:

(1) ak napadnete presnosť svojich osobných údajov počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

(2) spracovanie je nezákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie používania osobných údajov;

(3) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

(4) Ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu podľa § 21 odst. 1 GDPR a zatiaľ nebolo určené, či legitímne dôvody prevádzkovateľa údajov prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Pokiaľ bolo spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, tieto údaje sa môžu spracúvať – okrem uchovávania – iba s vaším súhlasom alebo na ustanovenie, výkon alebo obranu práv alebo ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu. Ak bolo obmedzenie spracovania obmedzené za vyššie uvedených podmienok, prevádzkovateľ vás bude informovať pred zrušením obmedzenia.

4.          Právo na vymazanie

Povinnosť výmazať

Prevádzkovateľa môžete bez zbytočného odkladu požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a ten je povinný tieto údaje bezodkladne vymazať, ak je splnený jeden z týchto dôvodov:

(1) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

(2) odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie založené v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 a) GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie;

(3) namietate voči spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie alebo namietate proti spracovaniu v súlade s čl. 21 odst. 2 GDPR;

(4) Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne;

(5) vymazanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

(6) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v rámci služieb informačnej spoločnosti ponúkaných v súlade s článkom 8 ods. 1 GDPR. <> GDPR.

 Informácie pre tretie strany

Ak prevádzkovateľ zverejnil vaše osobné údaje a je povinný ich vymazať v súlade s čl. 17 odst. 1 GDPR, prijať primerané opatrenia vrátane technických opatrení, berúc do úvahy dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, s cieľom informovať tých, ktorí spracúvajú osobné údaje, že ste ako subjekt zhromaždených údajov požiadali o vymazanie všetkých odkazov na takéto osobné údaje alebo kópie či repliky takýchto osobných údajov.

Výnimky

Neexistuje právo na vymazanie, ak je spracovanie nevyhnutné, napr.:

1. uplatňovať slobodu prejavu a právo na informácie;

(2) na splnenie zákonnej povinnosti požadovanej na spracovanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému je prevádzkovateľ zodpovedný, alebo na splnenie úlohy zverenej správcovi údajov vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;

(3) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 čl. 2 h) a i) a článku 9 ods. 3 GDPR;

(4) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 čl. 1 GDPR, ak je pravdepodobné, že právne predpisy uvedené v odseku (a) zabránia dosiahnutiu cieľov takéhoto spracúvania alebo ho závažným spôsobom sťažia;

(5) preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5.          Právo byť informovaný

Ak ste uplatnili svoje právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania údajov od prevádzkovateľa, je tento povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli vaše osobné údaje poskytnuté, o takejto oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracovania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaný správcom údajov o týchto príjemcoch.

6.          Právo na prenos údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo preniesť tieto údaje inému správcovi údajov bez prekážok zo strany prevádzkovateľa, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že:

(1) Spracúvanie je založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1, lit. a) GDPR alebo čl. 9 odst. 2 (a) GDPR alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1, (b) GDPR a

(2) Spracúvanie sa vykonáva automatizovanými metódami.

Pri uplatňovaní tohto práva máte tiež právo požadovať, aby boli vaše osobné údaje prenesené priamo od jedného prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi údajov, ak je to technicky možné. Slobody a práva iných tým nesmú byť dotknuté. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov potrebných na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone úradného oprávnenia udeleného prevádzkovateľovi.

7.          Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 odst. 1 (e) alebo (f) GDPR; To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže presvedčivé a oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu; To platí aj pre profilovanie v rozsahu, v akom je spojené s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na tieto účely nebudú spracúvať. Máte možnosť uplatniť svoje právo namietať v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti prostredníctvom automatizovaných procesov s použitím technických špecifikácií bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES.

8.          Právo odvolať súhlas s vyhlásením o ochrane osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

9.          Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo žiadne rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne poškodzujú. To neplatí, ak rozhodnutie:

(1) je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;

(2) je prípustné podľa zákonov Európskej únie alebo členských štátov, ktorým správca údajov podlieha, a ak takéto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov;

(3) sa vykonáva s vaším výslovným súhlasom.

Takéto rozhodnutia však nesmú byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov v súlade s článkom 9 ods. 1 GDPR. 9 GDPR, ak čl. 2 odst. 1 lit. (a) alebo (g) a boli prijaté vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov. V prípadoch uvedených v odsekoch 3 a prijme prevádzkovateľ primerané opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov, vrátane aspoň práva na osobný zásah prevádzkovateľa, na vyjadrenie vlastného stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

10.       Právo podať odvolanie dozornému úradu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte, v ktorom máte bydlisko, na svojom pracovisku alebo v mieste, kde existuje podozrenie z porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR.

Zmeny predpisov o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť a doplniť naše bezpečnostné predpisy a predpisy o ochrane údajov v rozsahu potrebnom z dôvodov technického rozvoja. V týchto prípadoch tiež zodpovedajúcim spôsobom upravíme naše oznámenia o ochrane osobných údajov. Vždy majte na pamäti aktuálnu verziu našich zásad ochrany osobných údajov.

Správca údajov

Prevádzkovateľom údajov pre všeobecné nariadenie o ochrane údajov a iné vnútroštátne právne predpisy členských štátov o ochrane údajov, ako aj iné právne predpisy o ochrane údajov je:

JUMO Meß- und Regelgeräte GmbH
Pfarrgasse 48
1230 Vienna, Austria
Telefón: +43 1 61061-0
EMail: info.at@jumo.net
www.jumo.net

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa našich poznámok v súvislosti s ochranou súkromia a spracovaním vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť priamo na nášho úradníka pre ochranu údajov:

DI Dr. Klaus Hense
Pfarrgasse 48
1230 Vienna, Austria
Telefón: +43 1 61061-0
EMail: info.at@jumo.net
www.jumo.net

Nastavenia súkromia