Insert your alternative text

Všeobecné obchodné podmienky

JUMO Slovensko s.r.o.
Púchovská 8
SK-831 06 Bratislava, Slovenská republika

Phone: +421 2 44871676
Fax: +421 2 44649102
E-Mail: info.sk@jumo.net

Zápis v obchodnom registri:

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č.: 26845/B

IČO: 35838922, DIČ: 2020238671, IČ DPH: SK2020238671

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

SKK účet: číslo účtu 1310514001/1111
IBAN: SK7311110000001310514001

EUR účet: číslo účtu 1310514028/1111
IBAN: SK2311110000001310514028, SWIFT kód UNCRSKBX

Všeobecné obchodné podmienky

(PDF89kByte) Version 09/2008

Download

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Uvedené Všeobecné obchodné podmienky v tomto vydaní upravujú obchodný styk medzi firmou JUMO Slovensko s.r.o. a našimi zákazníkmi.
 2. Odlišné podmienky zákazníka, ktoré nie sú nami výlučne písomne uznané, sú pre nás nezáväzné, aj keď voči nim nebudeme namietať.
 3. Naši pracovníci nie sú oprávnení k ústnym zmluvným dohodám, ústnym zmenám týchto obchodných podmienok a k iným ústnym dohovorom.
 4. Nové znenia VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, pokiaľ voči nim kupujúci nevznesie písomné námietky do 14 kalendárnych dní od ich doručenia.
 5. Okrem týchto všeobecných obchodných podmienok platia dodatočne doplnkové klauzuly pre odovzdanie softvérových produktov pre priemyselnú automatizáciu, na ktoré je týmto jednoznačne poukázané. Doplnkové klauzuly vrátane licencií sú zasielané po zakúpení softvérových produktov.

2. Ponuka a objednávka

 1. Ponuky sú nezáväzné.
 2. Objednávky, ako aj ústne dohovory o nich, je potrebné písomne potvrdiť. Smerodajné je potvrdenie objednávky. K ponuke alebo objednávke priložené podklady, ako vyobrazenia, výkresy, mierky atď., nie sú smerodajné, pokiaľ tieto neboli jednoznačne označené ako záväzné. Na tieto podklady si vyhradzujeme vlastnícke a autorské právo. Bez nášho vedomia nesmú byť tieto rozmnožované, ako aj sprístupnené tretím osobám.
 3. Objednávky na odvolanie sa prijímajú len s lehotou prevzatia. Ak sa prevzatie neuskutoční v dohodnutej lehote, budú vyhotovené prístroje bez ďalšieho oznámenia vyskladnené alebo odstúpime od našej povinnosti dodania.
 4. Dodatočné informácie o zmene v osobných alebo finančných vzťahoch zákazníka, napr. zastavenie platby, zmierové konanie, konkurzné konanie, chybné informácie atď, nás oprávňujú na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na stanovenie nových podmienok (predfaktúra, dobierka).
 5. Minimálna hodnota objednávky pre skladové produkty je 100,- EUR, pre produkty na výrobu 250,- EUR. Uvedená podmienka stráca platnosť, pokiaľ Vám na dopytovaný tovar s nižšou hodnotou zašleme cenovú ponuku.
 6. Pri sériových produktoch so zvýhodnenou cenou a stanoveným minimálnym odberom, ktorý Vám uvedieme v našej ponuke, si vyhradzujeme právo, nezávisle od Vašej objednávky, dodať a vyúčtovať toto minimálne množstvo. U výrobkov zložitých z výrobno-technického hľadiska môže vyrobený počet mierne presahovať objednané množstvo. V týchto prípadoch bude dodaný vyšší počet kusov, ktoré sa zákazník zaväzuje odobrať a zaplatiť.
 7. Všetky podmienky menované v bode 2 sú záväzné aj pre všetky budúce obchodné prípady s našou firmou.
 8. Závažné skutočnosti nám musia byť oznámené výlučne v písomnej forme.

3. Cena

 1. Všetky ceny sú nezáväzné v EUR, ak nie je dohodnutá iná mena. Ceny sa rozumejú, ak nie je dohodnuté inak, zo závodu, bez obalu, s pripočítaním dopravy, poistenia a ostatných poplatkov.
 2. V prípade zmeny nákladov počas prebiehajúceho obchodného prípadu, vyhradzuje si dodávateľ právo na nové stanovenie ceny. Toto platí predovšetkým pre objednávky na odvolanie.
 3. Voľba zabalenia, obalového materiálu, dopravy a poistenia ponecháva odberateľ na nás, bude vyúčtovaná a nedá sa voči nej odvolať.
 4. Ceny našich tovarov uvádzame bez DPH, táto je na našich dokladoch vyčíslená zvlášť.

4. Dodacia lehota

 1. Dodacia doba je uvedená v potvrdení objednávky a môže sa odlišovať od dodacej lehoty uvedenej v cenovej ponuke z dôvodu odlišného vyťaženia výroby. Čiastkové dodávky výrobkov sú možné.
 2. Dodacia doba sa predlžuje o obdobie, v ktorom je odberateľ so svojimi záväzkami voči dodávateľovi v sklze.
 3. Dodacia doba sa predlžuje úmerne výskytu nepredvídaných prekážok, zvlášť v prípadoch vyššej moci.
 4. Pre prípad nepredvídaných udalostí, pokiaľ vo veľkom rozsahu menia hospodársky význam alebo obsah výkonu, a pre prípad, keď sa prejaví skutočná nemožnosť realizácie objednávky, má dodávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ chce dodávateľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí toto bezodkladne oznámiť odberateľovi. Nároky na náhradu škody objednávateľa voči takémuto odstúpeniu sú vylúčené.

5. Platobné podmienky

 1. Naše faktúry sú splatné v plnej výške na udaných platobných miestach.
 2. Iné platobné podmienky ako uvedené vo faktúre sú účinné len ak sú dohodnuté písomne.
 3. Zmenky a šeky sa berú len na účely platby. Rozhodnutie o ich prípadnom prijatí závisí na nás, náklady a poplatky hradí odberateľ. Dátumom platby je deň, kedy môžeme čiastkou disponovať.
 4. Po lehote splatnosti faktúty je treba zaplatiť úroky 1,5% mesačne z neuhradenej čiastky. Ak nebude v deň splatnosti naša faktúra zaplatená, sme oprávnení uplatniť si k náhrade úroky, všetky náklady na upomienky, inkaso, pátranie a zisťovanie informácií, tak ako aj náklady na právne úkony s týmto spojené.
 5. Ak si odberateľ nesplní svoje platobné záväzky, zastaví svoje platby alebo nevyplatí zmenku alebo šek, alebo sa zistia dôležité skutočnosti vo vzťahoch odberateľa, bude okamžite splatná celá zostávajúca suma. Sme oprávnení uplatniť si právo ponechania tovaru pre ešte nezaplatené dodávky, alebo požadovať platbu vopred

6. Prechod rizika a preprava

 1. Riziko prechádza na odberateľa odovzdaním dodávaných častí prepravnej spoločnosti, a to aj vtedy, ak sa jedná o čiastočné dodávky alebo dodávky „franco“.
 2. Ak sa zaslanie oneskorí z dôvodov, ktorým dodávateľ nemohol zabrániť, prechádza riziko na odberateľa odo dňa pripravenia tovaru na odoslanie.
 3. Všetok tovar sa pred zaslaním podrobuje kontrole. Nahlásenie oneskoreného dodania zásielky, poškodenia alebo úbytku zo zásielky podáva príjemca tovaru prepravnej spoločnosti s kópiou odosielateľovi písomne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu. Poškodenia a straty pri preprave pokiaľ nie sú prepravnou spoločnosťou uznané a kompenzované idú plne na ťarchu príjemcu.
 4. Dodávateľ má právo poistiť riziko prepravy na náklady odberateľa.

7. Montáž a servis

 1. Montážne práce a servisné služby sú spoplatnené zvlášť. Cena zahŕňa cestovné náklady, použitie služobného vozidla, čas pracovníka strávený prípravou, na ceste a prípadné prirážky za prácu nadčas a v dňoch pracovného voľna alebo pokoja. Ak sa oneskorí príprava alebo uvedenie do prevádzky bez zavinenia dodávateľa, hradí odberateľ všetky náklady za prestoje a za ďalšie potrebné cesty spojené s týmito úkonmi. Montáže súvisiace so zabudovaním prístroja sa skúšobným uvedením do prevádzky považujú za dokončené. Ak sa montáž uskutoční objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou, je treba dodržiavať platné prevádzkové a montážne predpisy dodávateľa.

8. Záruka

 1. Chyby nami dodaných tovarov, ktoré nám budú oznámené počas zákonom stanovenej záručnej lehoty, odstránime spôsobom podľa nášho výberu alebo dodáme náhradný tovar, k čomu sme oprávnení po neúspešnom pokuse o opravu. Písomné oznámenie o chybách nám musí byť oznámené najneskôr do 14 dní po odovzdaní tovaru. Pri zjavných chybách okamžite po zistení. Pri oprave alebo uskutočnenej náhrade zaniká nárok na zrušenie zmluvy. Odstrániteľné chyby nás nezaväzujú k zníženiu ceny. Vymenené časti prechádzajú do nášho vlastníctva a na požiadanie je ich treba zaslať. Spotrebný tovar a diely k ďalšiemu spracovaniu musia byť okamžite po dodávke skontrolované a prípadné chyby musia byť okamžite oznámené. Za chyby dielov a spotrebného tovaru, ktoré mohli byť zistené pred zabudovaním alebo spracovaním, nenesie dodávateľ po ich spracovaní prípadne zabudovaní žiadnu zodpovednosť za poškodenia nimi spôsobené a nemôžu byť spätne reklamované.
 2. Ak zákazník požaduje preskúšanie nami dodaných tovarov a udá chybu, za ktorú by sme podľa odseku 8.1 ručili, vyúčtujeme poplatok za každý preskúšaný prístroj, diel, ak sa ukáže, že sa udávaná chyba nevyskytla.
 3. Neručíme za chyby, ktoré vznikli z nasledovných dôvodov:
  Nevhodné alebo nekompetentné použitie, chybná montáž alebo uvedenie do prevádzky zákazníkom alebo treťou osobou, nedodržaním nášho prevádzkového návodu, chybným alebo nedbanlivým zaobchádzaním, prirodzeným opotrebením, chemickými, elektrochemickými alebo elektrickými vplyvmi, nami neschválenými zmenami alebo cudzími zásahmi.
 4. Poradenstvá zákazníkovi, obzvlášť o použití dodaného prístroja, sú pre nás záväzné len vtedy, ak sme ich udelili písomne alebo ak sme ústny dohovor potvrdili písomne. Za vhodnosť tovaru na určité účely ručíme len vtedy, ak je toto vyslovene písomne garantované.
 5. V prípade vykonania objednanej opravy alebo servisného zásahu sa garančné nároky zákazníka ohraničujú na objednané a vykonané výkony.

9. Ručenie a premlčanie

 1. Predpoklad ručenia je splnenie obvyklých zmluvných povinností odberateľa. Za škody, ktoré vzniknú nesprávnym alebo nedostatočným opisom prevádzkových podmienok, nesprávnym zachádzaním alebo umiestnením, nadmerným zaťažením a prirodzeným opotrebením, nezodpovedáme. Ďalej neručíme za to, či dodané prístroje zodpovedajú zahraničným predpisom. Nárok vyplývajúci zo záruky ako aj zo zistených nedostatkov sa považuje za premlčaný najneskôr jeden mesiac po písomnom zamietnutí zo strany dodávateľa.
 2. Za náhradu škody z akéhokoľvek právneho dôvodu ručíme len vtedy, ak sú škody spôsobené
  (a) hrubým porušením zmluvného záväzku (kardinálny záväzok), ktorý ohrozil dosiahnutie naplnenia zmluvy alebo
  (b) našou hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným zavinením.
 3. Ak ručíme podľa odseku 9.2(a) za nedodržanie zmluvne dôležitej povinnosti, ak neexistuje zapríčinenie hrubou nedbanlivosťou či úmyselným zavinením, tak sa ručenie ohraničuje na taký rozsah škôd, s ktorých vznikom by sme počítali pri uzatváraní zmluvy, na základe nám v tom čase známych okolností.
 4. Obmedzenie ručenia podľa odseku 9.3. platí rovnako pre škody, ktoré boli hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným zavinením spôsobené našimi pracovníkmi alebo nami poverenými osobami, ktoré nepatria k vedeniu spoločnosti alebo vedúcim pracovníkom.
 5. V prípadoch odsekov 9.3. a 9.4. neručíme za nepriame škody, následne vzniknuté škody alebo ušlý zisk.
 6. Za stratu dát a programov a ich obnovu ručíme len v rozsahu odsekov 9.1. až 9.4. a aj to len vtedy, ak tejto strate nemohol zákazník zabrániť prijatými opatreniami, zvlášť pravidelným vytváraním záložných kópií všetkých dát a programov.
 7. Ohraničenia ručenia podľa odsekov 9.2. až 9.6. platia aj v prospech našich pracovníkov a nami poverených osôb.
 8. Prípadné ručenie za chýbajúce prisľúbené vlastnosti sa riadi podľa zákonnej úpravy o ručení za výrobky.

10. Vlastnícke právo

 1. Vyhradzujeme si vlastnícke právo k predmetom dodávky až do okamihu prijatia všetkých platieb vrátane úrokov a nákladov spojených s dodávkou.
 2. Ak odberateľ neuhradí v stanovenom termíne faktúru za dodávku tovaru, zostáva tento výhradným vlastníckym právom dodávateľa až do úplného zaplatenia.
 3. Pokiaľ nebol tovar uhradení v plnej výške, zostáva vo výhradnom vlastníctve dodávateľa aj pri jeho ďalšom predaji tretej osobe a to aj v zabudovanom stave. Nášmu vlastníctvu podliehajúci tovar nesmie byť daný do zálohy ani použitý na ručenie. Spracovaním, zabudovaním dodaného tovaru v našom výhradnom vlastníctve vzniká na novom tovare naše spoluvlastníctvo. Ak bude dodaný tovar patriaci pod výhradné vlastníctvo ďalej predaný, rozširuje sa výhradné vlastníctvo na tržbu prípadne na pohľadávku.
 4. Ak kupujúci zastaví svoje platby, začne pokus o zmier alebo sa dostane do konkurzu, sme oprávnení, uplatniť právo na vyňatie prípadne postúpenie práva na protiplnenie. Vo všetkých prípadoch uplatnenia výhradného vlastníctva môže byť za tovar vzaný späť dobropisovaná len tá hodnota, ktorá zostane po najlepšom zhodnotení a odpočítaní všetkých nákladov na opätovný predaj vrátane preskúšania.
 5. Vyhradzujeme si vlastnícke právo na všetky návrhy, plány a projekty vypracované našou firmou (autorské právo).

11. Spätné prevzatie

 1. Správne objednaný a dodaný tovar sa zásadne nepreberá späť. Skladové, prepravné a ostatné náklady vzniknuté svojvoľným spätným zaslaním dodaného tovaru idú na tiaž kupujúcemu.

12. Miesto plnenia a sídlo súdu

 1. Miestom plnenia pre všetky dodávky, služby ako aj pre platby sa rozumie sídlo našej firmy v Bratislave. Ako výhradné sídlo súdu pre všetky spory vyplývajúce a súvisiace s našou obchodnou činnosťou je dohodnutý Okresný súd Bratislava I.

Doplňujúce klauzuly k odstavcu 1.4 VOP (Všeobecných obchodných podmienok)

Postúpenie softvérových produktov pre priemyselnú automatizáciu (pohony, meranie, spínanie, riadenie).

1. Predmet doplňujúcich klauzúl

 1. Doplňujúce klauzuly slúžia k doplneniu a pozmeneniu „Všeobecných obchodných podmienok“ spoločnosti JUMO Slovensko s.r.o., ďalej nazývaných „VOP“ – podľa nasledovných ustanovení.
 2. Predmetom doplňujúcich klauzúl je softvér, ktorý je dodávaný (za úplatu alebo bezplatne) ako časť výrobku, alebo doporučené príslušenstvo.
 3. Doplňujúcimi klauzulami nepreberá dodávateľ povinnosť poskytovať softvérové servisné služby. Tieto zostávajú vyhradené osobitnej dohode.

2. Prechod rizík

Ako doplnenie odstavca 6.1 VOP platí:
PPri odovzdaní softvéru prostredníctvom elektronických komunikačných médií (napríklad prostredníctvom internetu) prechádza riziko na odberateľa, keď softvér opustí oblasť vplyvu dodávateľa (napríklad jeho server pri sťahovaní dát a programov).

3. Ručenie za stratu dát

Ako doplnenie odstavca 9 VOP platí:
Pokiaľ chyba odovzdaného softvéru spôsobí u odberateľa stratu alebo poškodenie dát a programov, potom dodávateľ ručí len v rámci zrejmom z odstavca 9.1 až 9.8 VOP.

4. Dokumentácia

Dokumentáciu prislúchajúcu k softvéru získava odberateľ oddelene od softvéru, len ak by z potvrdenia objednávky vyplývalo, že dokumentácia bude dodaná spoločne so softvérom.

5. Jednoduchá licencia

 1. Odberateľovi sú podľa potvrdenia objednávky alebo softvérového produktového listu priznané dohodnuté užívateľské práva k softvéru.
 2. Dodávateľ priznáva odberateľovi časovo neobmedzené avšak nevýlučné právo používať softvér s prístrojmi uvedenými v potvrdení objednávky alebo na softvérovom produktovom liste, pričom každý softvér odovzdaný odberateľovi môže byť súčasne používaný vždy len na jednom prístroji (jednoduchá licencia). Pokiaľ sa jeden prístroj používa na viacerých pracoviskách, na ktorých možno softvér využívať samostatne, potom sa jednoduchá licencia vzťahuje len na jedno pracovisko.
 3. Odberateľ môže vytvárať kópie softvéru, ktoré môžu byť používané výhradne pre záložné účely (záložné kópie). Inak môže objednávateľ softvér kopírovať len v rámci viacnásobnej licencie.
 4. Odberateľ nie je oprávnený softvér meniť, spätne vyvíjať, prekladať alebo z neho kopírovať niektoré časti. Odberateľ nesmie odstraňovať alfanumerické alebo iné označenie dátových nosičov a tieto musia byť v nezmenenej podobe prenesené na záložné kópie.
 5. Dodávateľ priznáva odberateľovi odvolateľné právo postupovať užívateľské práva ďalej tretím osobám. Pokiaľ odberateľ získal softvér spoločne s prístrojom, potom môže softvér postúpiť na užívanie tretím osobám len spoločne s týmto prístrojom. Odberateľ musí s treťou osobou uzatvoriť písomnú dohodu, podľa ktorej sa tretia osoba podrobí záväzkom vyplývajúcim z tejto zmluvy. Pokiaľ odberateľ odovzdá softvér tretej osobe, je zodpovedný za dodržiavanie prípadných požiadaviek vývozcu a je povinný zbaviť dodávateľa tohto záväzku.

6. Viacnásobná licencia

 1. Pre využívanie softvéru pre viac prístrojov alebo na väčšom počte pracovísk súčasne musí mať odberateľ viacnásobnú licenciu. Predpokladom pre viacnásobnú licenciu je priznanie jednoduchej licencie vrátane písomného potvrdenia dodávateľa o počte prípustných kópií, ktoré odberateľ môže vytvoriť zo softvéru prenechaného na základe jednoduchej licencie. V rámci viacnásobnej licencie prináleží odberateľovi časovo neobmedzené, nevýlučné a neprenosné právo vytvoriť počet kópií uvedených v písomnom potvrdení ako aj vytvorené kópie používať podľa pravidiel pre jednoduché licencie a odovzdávať k užívaniu tretím osobám.
 2. Rovnaké, ako využívanie softvéru na viacerých prístrojoch súčasne, je využívanie v sieťach na viacerých pracoviskách bez toho, aby tu dochádzalo ku kopírovaniu softvéru (sieťová licencia). Pravidlá pre viacnásobné licencie platia rovnako pre sieťové licencie. Počet prípustných pracovísk pritom zodpovedá počtu povolených kópií.
 3. Odberateľ bude dodržiavať pokyny týkajúce sa vytvárania kópií predaných dodávateľom spoločne s viacnásobnou licenciou. Odberateľ je povinný viesť záznamy o uchovávaní všetkých kópií a tieto dodávateľovi na požiadanie predložiť. Odberateľ je povinný prenášať alfanumerické a iné označenia dátových nosičov na všetky kópie v nezmenenej podobe.

7. Zodpovednosť za chyby

Ako doplnenie odstavca 10 VOP platí:

 1. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že nie je možné vyvinúť softvér tak, aby bol pre všetky podmienky používania bezchybný. Za chyby softvéru sú považované také, ktoré boli odberateľom podložené a sú reprodukovateľné. Za chyby softvéru sa nepovažuje absencia funkcií zariadenia, ktoré nie sú v typovom liste produktu zaručené, taktiež sa za chybu nepovažujú nepodstatné odchýlky príslušnej dokumentácie, ktoré sa vyskytujú v poslednej verzii zaslanej odberateľovi. Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi overiteľné podklady z dokumentácie o druhu a výskyte odchyliek a spolupracovať pri vymedzení chýb. Zodpovednosť za chyby sa nevzťahujú na tie, ktoré boli spôsobené odchýlkou od predpokladaných a v dokumentácii uvedených podmienok použitia.
 2. Pokiaľ sú dodané nosiče dát chybné, môže odberateľ len vyžadovať, aby dodávateľ nahradil chybné nosiče bezchybnými exemplármi.
 3. Inak je dodávateľ povinný podľa svojho uváženia odstrániť chybu zaslaním nového vydania (update) alebo zaslať novú verziu (upgrade) ako náhradu. Až do zaslania nového vydania alebo verzie poskytne dodávateľ odberateľovi dočasné riešenie za účelom odstránenia chyby, pokiaľ je toto s primeraným úsilím možné a pokiaľ odberateľ nemôže z dôvodu chyby riešiť, spracovávať dôležité úlohy. Pokiaľ sa odstránenie chyby nepodarí, má odberateľ právo na zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ dodávateľ poskytol odberateľovi viacnásobnú licenciu, potom môže odberateľ vytvoriť z novej verzie zaslanej ako náhradu počet kópií zodpovedajúcich viacnásobnej licencii.
 4. Zistenie a odstránenie chyby sa vykonáva podľa uváženia dodávateľa u odberateľa alebo dodávateľa. Pokiaľ dodávateľ zvolí odstránenie chyby u odberateľ, potom je odberateľ povinný poskytnúť bezplatne hardvér a softvér ako i ostatné prevádzkové prostriedky spolu s vhodným obslužným personálom, pokiaľ je tento potrebný, aby bolo odstránenie chyby vykonané počas primeranej doby. Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi podklady a informácie potrebné pri odstraňovaní chyby, ktoré sú u odberateľ k dispozícii. Dodávateľ môže od odberateľa požadovať náhradu nákladov vzniknutých v rámci odstraňovania chyby u odberateľa, napríklad na prepravu, cestovné a náklady spojené s pobytom.
 5. Pokiaľ nie je chyba udávaná odberateľom reprodukovateľná, je spôsobená chybnou obsluhou odberateľa alebo je z iného dôvodu vylúčená zo zodpovednosti za chyby, potom môže dodávateľ požadovať primeranú náhradu za kontrolu softvéru ako i náhradu vzniknutých nákladov na prepravu, cestovné a náklady spojené s pobytom.
 6. Pre softvér, v ktorom odberateľ alebo tretia osoba využili dodávateľom ponúkanú možnosť rozhrania (RS232, RS485, PROFIBUS, ...), poskytuje dodávateľ záruku len po rozhranie.
 7. Dodávateľ nepreberá záruku za to, že zaslaný softvér bude v súlade s operačným systémom (prostredím) používaným odberateľom pre spracovanie dát, predovšetkým so softvérovými a hardvérovými produktami.
 8. Odberateľ musí zaviesť všetky potrebné, nárokovateľné a splniteľné opatrenia, aby sa zabránilo následkom škôd v dôsledku chýb softvéru, alebo aby boli tieto obmedzené. Predovšetkým je povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi chybu a zaistiť zálohovanie programov a dát.