Do you have any questions?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Haben Sie Fragen?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Haben Sie Fragen?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Haben sie fragen?


Súlad materiálu

Andreas Weudmann +49 661 6003 9730 +49 661 6003 9730

Insert your alternative text
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A BEZPEČNOSŤ

Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť

Úspešná spoločnosť sa vyznačuje aj tým, že sa nielen orientuje na seba, ale preberá zodpovednosť za životné prostredie okolo seba. Ochrana životného prostredia a zdrojov je preto už viac ako 30 rokov neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. V posledných rokoch sme urobili veľa pre zachovanie zdrojov a dodržiavať právne a iné požiadavky týkajúce sa životného prostredia a snažiť sa minimalizovať vplyvy na životné prostredie.

Preberáme zodpovednosť!

Okrem iného: Staráme sa o naše životné prostredie

Všetky naše procesy plánujeme, monitorujeme a vyhodnocujeme z hľadiska ich environmentálneho významu. Certifikát DIN EN ISO 14001 sme získali už v roku 1999.

Náš súčasný systém energetického manažérstva je založený na norme DIN EN ISO 50001, ktorá je certifikovaná do roku 2020.


Systém environmentálneho manažmentu DIN EN ISO 14001

My všetci, vedenie a zamestnanci spoločnosti JUMO GmbH & Co. KG, si už mnoho rokov uvedomujeme svoju zodpovednosť za ochranu ľudí a životného prostredia. Platí to ako v našom súkromnom prostredí, tak aj v našej spoločnosti.

Download

Energetický manažment

Spoliehame sa na energeticky účinné riešenia a procesy s cieľom chrániť klímu a zdroje a neustále monitorujeme spotrebu energie. Energia potrebná na výrobu je taká nízka, že sme v roku 2020 nahradili náš systém energetického manažérstva podľa normy DIN EN ISO 50001 energetickým auditom podľa normy DIN EN 16247. V rámci zákona o energetickej efektívnosti do roku 2025, ktorý vstúpi do platnosti, sme v procese zavádzania príslušných opatrení, ako je certifikácia podľa normy DIN EN ISO 50001 alebo DIN EN ISO 14001 EMAS. Dovtedy bude predchádzajúci certifikát považovaný za fiktívny energetický audit v súlade s usmerneniami BAFA.

Download

JUMO využíva solárnu energiu s vlastným fotovoltaickým systémom.

Zakladajúci člen Hesenskej ekologickej aliancie

Ako zakladajúci člen Hessenskej environmentálnej aliancie sa JUMO zapája aj do dialógu medzi podnikom a administratívou s cieľom zabezpečiť čo najefektívnejšiu operatívnu ochranu životného prostredia. Rovnako ako environmentálna aliancia, aj JUMO sleduje hlavne 6 cieľov:

• Zatraktívniť rámcové podmienky pre Hesensko
• Posilniť osobnú zodpovednosť hesenských spoločností
• Zabezpečiť vysoký environmentálny štandard
• Obmedziť environmentálnu legislatívu na to, čo je nevyhnutné
• Zosúladiť environmentálnu politiku kooperatívnym a trvalo udržateľným spôsobom
• Podporovať ochranu životného prostredia a klímy v obciach

Environmentálna aliancia

Členský certifikát

Stiahnuť

Pohorie Rhön s krásnou prírodou hneď vedľa nás: to je to, čo chceme zachovať po celom svete!

100 spoločností na ochranu klímy — JUMO je tu!

Udržateľné hospodárstvo je dnes nevyhnutné. Hesenskou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja vytvorilo Hesensko platformu, na ktorej môžu spolupracovať rôzne skupiny v spoločnosti – firmy, obce, školy.

Jedným z cieľov je presvedčiť aspoň 100 spoločností, aby sa zaviazali k väčšej ochrane klímy a predložili svoje aktivity a plány na zníženie emisií CO2 v akčnom pláne. Už takmer 12 rokov dokumentuje spoločnosť JUMO svoj záväzok k ochrane životného prostredia systémom environmentálneho manažmentu podľa normy DIN EN ISO 14001.

Preto bolo logické, že JUMO podpísalo aj Chartu ochrany klímy, aby preukázalo, že JUMO bude aj v budúcnosti klásť vysokú prioritu na zachovanie zdrojov a tým aj na ochranu klímy.


Ochrana klímy

Charta 100 spoločností

Stiahnuť

WEEE

JUMO vo veľkej miere vyrába systémy pre meraciu, riadiacu a regulačnú techniku. V roku 2005 EAR klasifikovala naše výrobky ako kontrolné a monitorovacie nástroje pre komerčné (b2b) použitie.

Zákon o obaloch

JUMO ako výrobca obalov podliehajúci systémovej účasti spĺňa požiadavky zákona o obaloch §9, ktorý je účinný od 1.2019.To zahŕňa povinnosť registrácie v "Centrálnom registri obalov - ZSVR" (Zentralen Stelle Verpackungsregister), ako aj účasť na jednom z duálnych systémov v Nemecku.

Evidenčné číslo ZSVR JUMO: DE 1913076530788

Spätné prevzatie starého zariadenia

V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení ponúka JUMO možnosť spätného prevzatia starých zariadení. Výslovne upozorňujeme, že v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení musia byť programy a údaje uložené v zariadeniach z dôvodu ochrany údajov vopred vymazané.

Vrátenie starých zariadení zaregistrujte e-mailom na adrese info@jumo.sk. Dopravné náklady na spätnú prepravu znáša odosielateľ.

Máte nějaké dotazy?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Duševné a fyzické zdravie našich zamestnancov je našou najvyššou prioritou. Preto kladieme veľký dôraz na bezpečný dizajn našich pracovísk a procesov a zabezpečujeme dodržiavanie všetkých právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. To okrem iného zahŕňa predchádzanie rizikám súvisiacim s prácou a minimalizáciu rizík EHS zavedením účinných preventívnych a ochranných opatrení. Koniec koncov, iba neustále zlepšovanie bezpečnosti práce umožňuje prispôsobiť sa zmenám vo svete práce.

V tejto súvislosti bol v roku 2023 náš systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zlúčený s už zavedenými systémami manažérstva kvality, životného prostredia a energetiky a vytvoril integrovaný systém manažérstva.Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

DIN ISO 45001:2018

Download

Haben Sie Fragen?


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Thomas Scholz +49 661 6003 9535 +49 661 6003 9535

RoHS

S certifikáciou DIN EN ISO 14001 sa spoločnosť JUMO zaviazala chrániť životné prostredie už od roku 1999. Okrem zákonných požiadaviek sa JUMO venuje početným aktivitám, najmä v oblasti vývoja a výroby, aby sa v maximálnej možnej miere zabránilo používaniu nebezpečných látok vo výrobe a pri výrobe a aby sa šetrili obmedzené zdroje.

Smernica EÚ 2011/65/EÚ (RoHS II), ktorá nadobudla účinnosť v júni 2011 a bola implementovaná v Nemecku prostredníctvom vyhlášky o materiáloch elektrických a elektronických zariadení, rozdeľuje elektrické a elektronické zariadenia do rôznych kategórií. Produktový rad JUMO bol predtým definovaný v skupine 9 "Priemyselné monitorovacie a kontrolné zariadenia" a bol vyňatý zo smernice RoHS.

Od 22. júla 2017 sa táto výnimka zrušuje bez náhrady. Všetky výrobky teraz plne podliehajú platným smerniciam RoHS a teraz sú tiež čisto právne v súlade so smernicou RoHS.

Veľká časť sortimentu zahŕňa aj označenie CE. Napriek súladu so smernicou RoHS však snímače nespĺňajú požiadavky na označenie CE v súlade s EÚ vyhlásením o zhode, pretože sa musia považovať za komponenty.

Na požiadanie tiež radi potvrdíme, že príslušné zariadenia sú v súlade so smernicami RoHS a prípadne s vyhlásením o zhode EÚ.

REACH

Dne 1. června 2007 vstoupil v platnost REACH, nový zákon o chemických látkách, který platí v celé Evropě. Tento zákon má učinit výrobce a dovozce chemikálií odpovědnými za bezpečné nakládání s jejich látkami. Tato dohoda se však týká i následných uživatelů.

Jsme výrobci přístrojů pro měřicí a regulační techniku ​​a nevztahuje se na nás tedy REACH s ohledem na registraci našich výrobků. Nejsme výrobcem chemických látek a podle současného stavu znalostí ani dovozcem těchto látek ze zemí mimo EU.

S našimi dodavateli jsme si vyjasnili, do jaké míry jsme jako uživatelé nebezpečných látek v našich výrobních procesech zapojeni do registračních postupů v souladu s REACH. Bylo nám potvrzeno, že příslušné látky byly zaregistrovány. Vzhledem k tomu, že seznam kandidátů REACH je nyní každoročně revidován, můžeme na požádání potvrdit shodu s REACH.

Pokud jsou látky uvedené v aktuálním nařízení REACH (SVHC – látky vzbuzující mimořádné obavy) obsaženy v našich produktech nad povolené limitní hodnoty, naši zákazníci budou okamžitě informováni — v souladu s čl. 33 nařízení EU o chemikáliích 1907/2006.

Konfliktní minerály

Na základě zákona Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, který přijala SEC (americká komise pro cenné papíry) - podle něhož jsou všechny společnosti působící na amerických burzách povinny zveřejňovat informace o původu "konfliktních minerálů" (včetně cínu, tantalu, wolframu a zlata) z oblastí v DR Kongo/Afrika a okolí - se společnost JUMO jako dodavatel různých amerických společností podílí na dodržování všech platných zákonných ustanovení a předpisů.

Máte nejaké otázky?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483