Do you have any questions?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Haben Sie Fragen?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Haben Sie Fragen?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Haben sie fragen?


Súlad materiálu

Andreas Weudmann +49 661 6003 9730 +49 661 6003 9730

Insert your alternative text
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A BEZPEČNOSŤ

Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť

Úspešná spoločnosť sa vyznačuje aj tým, že sa nielen orientuje na seba, ale preberá zodpovednosť za životné prostredie okolo seba. Ochrana životného prostredia a zdrojov je preto už viac ako 30 rokov neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. V posledných rokoch sme urobili veľa pre zachovanie zdrojov a dodržiavať právne a iné požiadavky týkajúce sa životného prostredia a snažiť sa minimalizovať vplyvy na životné prostredie.

Preberáme zodpovednosť!

Okrem iného: Staráme sa o naše životné prostredie

Plánujeme, monitorujeme a vyhodnocujeme naše procesy s ohľadom na ich environmentálny význam. Už v roku 1999 sa nám podarilo vykonať certifikáciu DIN EN ISO 14001 a 2 roky po zverejnení normy energetického manažérstva DIN EN ISO 50001 v roku 2013 sme získali aj zodpovedajúcu certifikáciu. Spolu so systémom riadenia kvality sú tieto certifikácie nevyhnutnou súčasťou našich obchodných aktivít.

Prečítajte si viac o certifikátoch 14001 a 50001.


Systém environmentálneho manažmentu DIN EN ISO 14001

My všetci, vedenie a zamestnanci spoločnosti JUMO GmbH & Co. KG, si už mnoho rokov uvedomujeme svoju zodpovednosť za ochranu ľudí a životného prostredia. Platí to ako v našom súkromnom prostredí, tak aj v našej spoločnosti.

Download

Energetický manažment

Zabezpečenie toho, aby energeticky účinné výrobky JUMO spotrebúvali počas výroby málo energie, je pre nás dôležitým príspevkom k ochrane klímy a zachovaniu prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu sme v posledných rokoch dôsledne inštalovali systém na monitorovanie našej spotreby energie v spoločnosti a zlepšovanie energetickej účinnosti našich procesov.

Množstvo energie, ktorú JUMO spotrebuje na výrobu svojich výrobkov, je také nízke, že sme sa v roku 2020 rozhodli nahradiť systém energetického manažmentu podľa DIN EN ISO 50001 energetickým auditom podľa DIN EN 16247. Energetický audit vykonáme do 28. mája 2024. Dovtedy sa posledný certifikát o dozornom audite systému energetického manažérstva považuje za fiktívny energetický audit v súlade s vyhláseniami BAFA.

Download

JUMO využíva solárnu energiu s vlastným fotovoltaickým systémom.

Zakladajúci člen Hesenskej ekologickej aliancie

Ako zakladajúci člen Hessenskej environmentálnej aliancie sa JUMO zapája aj do dialógu medzi podnikom a administratívou s cieľom zabezpečiť čo najefektívnejšiu operatívnu ochranu životného prostredia. Rovnako ako environmentálna aliancia, aj JUMO sleduje hlavne 6 cieľov:

• Zatraktívniť rámcové podmienky pre Hesensko
• Posilniť osobnú zodpovednosť hesenských spoločností
• Zabezpečiť vysoký environmentálny štandard
• Obmedziť environmentálnu legislatívu na to, čo je nevyhnutné
• Zosúladiť environmentálnu politiku kooperatívnym a trvalo udržateľným spôsobom
• Podporovať ochranu životného prostredia a klímy v obciach

Environmentálna aliancia

Členský certifikát

Stiahnuť

Pohorie Rhön s krásnou prírodou hneď vedľa nás: to je to, čo chceme zachovať po celom svete!

100 spoločností na ochranu klímy — JUMO je tu!

Udržateľné hospodárstvo je dnes nevyhnutné. Hesenskou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja vytvorilo Hesensko platformu, na ktorej môžu spolupracovať rôzne skupiny v spoločnosti – firmy, obce, školy.

Jedným z cieľov je presvedčiť aspoň 100 spoločností, aby sa zaviazali k väčšej ochrane klímy a predložili svoje aktivity a plány na zníženie emisií CO2 v akčnom pláne. Už takmer 12 rokov dokumentuje spoločnosť JUMO svoj záväzok k ochrane životného prostredia systémom environmentálneho manažmentu podľa normy DIN EN ISO 14001.

Preto bolo logické, že JUMO podpísalo aj Chartu ochrany klímy, aby preukázalo, že JUMO bude aj v budúcnosti klásť vysokú prioritu na zachovanie zdrojov a tým aj na ochranu klímy.


Ochrana klímy

Charta 100 spoločností

Stiahnuť

WEEE

JUMO vo veľkej miere vyrába systémy pre meraciu, riadiacu a regulačnú techniku. V roku 2005 EAR klasifikovala naše výrobky ako kontrolné a monitorovacie nástroje pre komerčné (b2b) použitie.

Zákon o obaloch

JUMO ako výrobca obalov podliehajúci systémovej účasti spĺňa požiadavky zákona o obaloch §9, ktorý je účinný od 1.2019.To zahŕňa povinnosť registrácie v "Centrálnom registri obalov - ZSVR" (Zentralen Stelle Verpackungsregister), ako aj účasť na jednom z duálnych systémov v Nemecku.

Evidenčné číslo ZSVR JUMO: DE 1913076530788

Spätné prevzatie starého zariadenia

V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení ponúka JUMO možnosť spätného prevzatia starých zariadení. Výslovne upozorňujeme, že v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení musia byť programy a údaje uložené v zariadeniach z dôvodu ochrany údajov vopred vymazané.

Vrátenie starých zariadení zaregistrujte e-mailom na adrese info@jumo.sk. Dopravné náklady na spätnú prepravu znáša odosielateľ.

Máte nějaké dotazy?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Duševné a fyzické zdravie našich zamestnancov je našou najvyššou prioritou. Preto kladieme veľký dôraz na bezpečný dizajn našich pracovísk a procesov a zabezpečujeme dodržiavanie všetkých právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. To okrem iného zahŕňa predchádzanie rizikám súvisiacim s prácou a minimalizáciu rizík EHS zavedením účinných preventívnych a ochranných opatrení. Koniec koncov, iba neustále zlepšovanie bezpečnosti práce umožňuje prispôsobiť sa zmenám vo svete práce.

V tejto súvislosti bol v roku 2023 náš systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zlúčený s už zavedenými systémami manažérstva kvality, životného prostredia a energetiky a vytvoril integrovaný systém manažérstva.Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

DIN ISO 45001:2018

Download

Haben Sie Fragen?


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Thomas Scholz +49 661 6003 9535 +49 661 6003 9535

RoHS

S certifikáciou DIN EN ISO 14001 sa spoločnosť JUMO zaviazala chrániť životné prostredie už od roku 1999. Okrem zákonných požiadaviek sa JUMO venuje početným aktivitám, najmä v oblasti vývoja a výroby, aby sa v maximálnej možnej miere zabránilo používaniu nebezpečných látok vo výrobe a pri výrobe a aby sa šetrili obmedzené zdroje.

Smernica EÚ 2011/65/EÚ (RoHS II), ktorá nadobudla účinnosť v júni 2011 a bola implementovaná v Nemecku prostredníctvom vyhlášky o materiáloch elektrických a elektronických zariadení, rozdeľuje elektrické a elektronické zariadenia do rôznych kategórií. Produktový rad JUMO bol predtým definovaný v skupine 9 "Priemyselné monitorovacie a kontrolné zariadenia" a bol vyňatý zo smernice RoHS.

Od 22. júla 2017 sa táto výnimka zrušuje bez náhrady. Všetky výrobky teraz plne podliehajú platným smerniciam RoHS a teraz sú tiež čisto právne v súlade so smernicou RoHS.

Veľká časť sortimentu zahŕňa aj označenie CE. Napriek súladu so smernicou RoHS však snímače nespĺňajú požiadavky na označenie CE v súlade s EÚ vyhlásením o zhode, pretože sa musia považovať za komponenty.

Na požiadanie tiež radi potvrdíme, že príslušné zariadenia sú v súlade so smernicami RoHS a prípadne s vyhlásením o zhode EÚ.

REACH

Dne 1. června 2007 vstoupil v platnost REACH, nový zákon o chemických látkách, který platí v celé Evropě. Tento zákon má učinit výrobce a dovozce chemikálií odpovědnými za bezpečné nakládání s jejich látkami. Tato dohoda se však týká i následných uživatelů.

Jsme výrobci přístrojů pro měřicí a regulační techniku ​​a nevztahuje se na nás tedy REACH s ohledem na registraci našich výrobků. Nejsme výrobcem chemických látek a podle současného stavu znalostí ani dovozcem těchto látek ze zemí mimo EU.

S našimi dodavateli jsme si vyjasnili, do jaké míry jsme jako uživatelé nebezpečných látek v našich výrobních procesech zapojeni do registračních postupů v souladu s REACH. Bylo nám potvrzeno, že příslušné látky byly zaregistrovány. Vzhledem k tomu, že seznam kandidátů REACH je nyní každoročně revidován, můžeme na požádání potvrdit shodu s REACH.

Pokud jsou látky uvedené v aktuálním nařízení REACH (SVHC – látky vzbuzující mimořádné obavy) obsaženy v našich produktech nad povolené limitní hodnoty, naši zákazníci budou okamžitě informováni — v souladu s čl. 33 nařízení EU o chemikáliích 1907/2006.

Konfliktní minerály

Na základě zákona Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, který přijala SEC (americká komise pro cenné papíry) - podle něhož jsou všechny společnosti působící na amerických burzách povinny zveřejňovat informace o původu "konfliktních minerálů" (včetně cínu, tantalu, wolframu a zlata) z oblastí v DR Kongo/Afrika a okolí - se společnost JUMO jako dodavatel různých amerických společností podílí na dodržování všech platných zákonných ustanovení a předpisů.

Máte nejaké otázky?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483