Insert your alternative text
Životní prostředí a bezpečnost

Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti

Úspěšná firma se vyznačuje také tím, že se neorientuje pouze sama na sebe, ale přebírá zodpovědnost za prostředí okolo ní. Ochrana životního prostředí a zdrojů je proto již více než 30 let pevnou součástí naší společnosti. V posledních letech jsme vykonali mnoho pro zachování zdrojů a dodržování zákonných a jiných požadavků týkajících se životního prostředí a snažíme se minimalizovat dopady na životní prostředí.

Wir übernehmen Verantwortung!

Kromě jiného: Naše životní prostředí nám leží na srdci

Plánujeme, sledujeme a vyhodnocujeme naše procesy s ohledem na jejich environmentální význam. Již v roce 1999 jsme byli schopni provést certifikaci DIN EN ISO 14001 a 2 roky po vydání normy týkající se energetického managementu DIN EN ISO 50001 v roce 2013 jsme rovněž získali příslušnou certifikaci. Spolu se systémem managementu kvality jsou tyto certifikace nezbytnou součástí našich obchodních aktivit.

Zjistěte více o certifikátech 14001 a 50001.

Systém environmentálního managementu DIN EN ISO 14001

My všichni, management a zaměstnanci společnosti JUMO GmbH & Co. KG, jsme si již mnoho let vědomi své odpovědnosti chránit lidi a životní prostředí. To platí jak v našem soukromém prostředí, tak v naší společnosti.

Download

Energetický management

Zajištění toho, aby energeticky účinné produkty JUMO spotřebovávaly při výrobě málo energie, je pro nás důležitým příspěvkem k ochraně klimatu a zachování přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu jsme v posledních letech důsledně instalovali systém sledování naší spotřeby energie ve společnosti a zlepšování energetické účinnosti našich procesů.

Množství energie, které JUMO spotřebuje na výrobu našich produktů, je tak nízké, že jsme se v roce 2020 rozhodli nahradit systém energetického managementu podle DIN EN ISO 50001 energetickým auditem podle DIN EN 16247. Energetický audit provedeme do 28. května 2024. Do té doby je poslední certifikát dohledového auditu systému energetického managementu považován za fiktivní energetický audit v souladu s vyjádřeními BAFA.

Download

JUMO využívá solární energii s vlastním fotovoltaickým systémem

Do you have any questions?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Zakládající člen Hesenské ekologické aliance

Jako zakládající člen Hesenské ekologické aliance se JUMO rovněž zapojuje do dialogu mezi obchodem a správou, aby provozní ochrana životního prostředí byla co nejúčinnější. Stejně jako ekologická aliance sleduje JUMO především 6 cílů:

• Zatraktivnit rámcové podmínky pro Hesensko
• Posílení osobní odpovědnosti hesenských společností
• Zajistit pro spolkovou zemi vysoký ekologický standard
• Omezit legislativu v oblasti životního prostředí na nezbytnou míru
• Kooperativně a udržitelně sladit politiku životního prostředí
• Podporovat ochranu životního prostředí a klimatu v obcích

Environmentální aliance

Členský certifikát

Download

Pohoří Rhön s nádhernou přírodou přímo u nás: to chceme zachovat po celém světě!

100 společností pro ochranu klimatu — JUMO je u toho!

Udržitelné hospodářství je dnes nezbytné. Hesenskou strategií udržitelného rozvoje vytvořila spolková země Hesensko platformu, na které mohou spolupracovat různé skupiny společnosti – firmy, obce, školy.

Jedním z cílů je přimět alespoň 100 společností, aby se zavázaly k větší ochraně klimatu a představily své aktivity a plány na snižování CO2 v akčním plánu. JUMO již téměř 12 let dokumentuje svůj závazek k ochraně životního prostředí svým systémem environmentálního managementu podle DIN EN ISO 14001.

Bylo proto logické, že JUMO také podepsalo chartu ochrany klimatu, aby prokázalo, že JUMO bude i nadále klást vysokou prioritu na zachování zdrojů, a tím i ochraně klimatu i v budoucnu.


Ochrana klimatu

Charta 100 společností

Download

WEEE

JUMO z velké části vyrábí zařízení měřicí, řídicí a regulační techniky. V roce 2005 společnost ear klasifikovala naše produkty jako kontrolní a monitorovací nástroje pro komerční použití (b2b).

Zákon o obalech

Jako výrobce obalů podléhající systémové účasti splňuje společnost JUMO požadavky Zákona o obalech §9, který je platný od 1. ledna 2019. To zahrnuje povinnost registrace v "Centrálním registru obalů - ZSVR" (Zentralen Stelle Verpackungsregister) a také účast v jednom z duálních systémů v Německu.
Registrační číslo ZSVR JUMO: DE 1913076530788

Rücknahme von Altgeräten

Gemäß Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bietet JUMO die Möglichkeit zur Rücknahme von Altgeräten an. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte auf den Geräten gespeicherte Programme und Daten vorher aus Datenschutzgründen zu löschen sind.

Bitte die Rückgabe von Altgeräten per E-Mail unter der Adresse umweltsicherheit@jumo.net anmelden. Die Transportkosten der Rücksendung trägt der Versender.

Haben Sie Fragen?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die geistige und körperliche Gesundheit unserer Mitarbeitenden steht für uns an erster Stelle. Daher legen wir großen Wert auf eine sichere Gestaltung unserer Arbeitsplätze und Prozesse und gewährleisten die Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Dazu zählen u. a. die Vermeidung arbeitsbedingter Gefährdungen und die Minimierung von SGA-Risiken durch die Einführung wirksamer Präventions und Schutzmaßnahmen. Schließlich ermöglicht nur eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit eine Anpassung an die Änderungen der Arbeitswelt.

In diesem Zusammenhang wurde unser Managementsystem für Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz in 2023 mit den bereits etablierten Managementsystemen für Qualität, Umwelt und Energie zu einem integrierten Managementsystem zusammengeführt.Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem

DIN ISO 45001:2018

Download

Haben Sie Fragen?


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Vedoucí životního prostředí a bezpečnosti, energetiky a environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483

RoHS

S certifikací DIN EN ISO 14001 se JUMO od roku 1999 zavázalo k ochraně životního prostředí. Nad rámec zákonných požadavků podniká JUMO četné aktivity, zejména v oblastech vývoje a výroby, aby se v našich produktech a při jejich výrobě pokud možno vyhnulo používání nebezpečných látek a šetřily se omezené zdroje.

Směrnice EU 2011/65/EU (RoHS II), která vstoupila v platnost v červnu 2011 a byla implementována v Německu prostřednictvím nařízení o materiálu pro elektrická a elektronická zařízení, rozděluje elektrická a elektronická zařízení do různých kategorií. Produktová řada JUMO byla dříve definována ve skupině 9 „Průmyslové přístroje pro sledování a regulaci“ a byla vyňata ze směrnice RoHS.

Od 22. července 2017 tato výjimka odpadá bez náhrady. Všechny produkty nyní plně podléhají platným směrnicím RoHS a jsou nyní také čistě právně v souladu s RoHS.

Velká část sortimentu zahrnuje také označení CE. Nicméně navzdory shodě RoHS nesplňují senzory požadavky na označení CE v souladu s prohlášením o shodě EU, protože je třeba je považovat za komponenty.

Na požádání Vám také rádi potvrdíme v souvislosti s produktem, že odpovídající zařízení splňují směrnice RoHS a případně také prohlášení o shodě EU.


Haben sie fragen?


Súlad materiálu

Andreas Weudmann +49 661 6003 9730 +49 661 6003 9730